WNT-verantwoording 2020 Stichting NAK

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting NAK van toepassing zijnde regelgeving:

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting NAK is € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Het salaris van de directeur is hoger dan de WNT-norm. Dit vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn voor 6 december 2011. In 2020 is het salaris afgebouwd conform voorschrift.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 E Casteleijn
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1/2020 – 31/12/2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 206.488
Beloningen betaalbaar op termijn  € 23.986
Subtotaal  € 230.474
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 201.000
/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen  n.v.t.
Totale bezoldiging  € 230.474
Het bedrag van de overschrijding  € 29.474
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan De overschrijding vloeit voort uit afspraken voor 6 december 2011.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 E Casteleijn
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1/2019 – 31/12/2019
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning + belastbare onkostenvergoeding  € 214.925
Beloningen betaalbaar op termijn  € 23.311
Subtotaal  € 238.236
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 194.000
Totale bezoldiging  € 238.236

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € P.L.B.A. van Geel J.J. van Hoogen J.J.M. van der Heijden A.J.B.P. Bossers
Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter bestuurslid bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging € 19.325 € 10.935 € 12.301 € 7.323
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 30.150 € 20.100 € 20.100 € 20.100
/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging € 19.325 € 10.935 € 12.301 € 7.323
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € P.L.B.A. van Geel J.J. van Hoogen J.J.M. van der Heijden A.J.B.P. Bossers
Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter bestuurslid bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging € 19.063 € 10.716 € 12.131 € 7.189
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 29.100 € 19.400 € 19.400 € 19.400
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Gegevens 2020

bedragen x € K. Schenk N.P. Louwaars P.K. Berghuis D. Hylkema H.Spijkerboer
Functiegegevens bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020 1/1/2020 – 31/12/2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging € 7.312 € 7.318 € 11.164 € 7.319 € 7.309
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.100 € 20.100 € 20.100 € 20.100 € 20.100
/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen
Bezoldiging € 7.312 € 7.318 € 11.164 € 7.309 € 7.319
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € K. Schenk N.P. Louwaars P.K. Berghuis D. Hylkema H.Spijkerboer
Functiegegevens bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019 1/1/2019 – 31/12/2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging € 7.174 € 7.172 € 10.830 € 7.183 € 7.171
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 19.400 € 19.400 € 19.400 € 19.400 € 19.400
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben
ontvangen.