Financiën

Liquiditeit

De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen. De toename wordt met name veroorzaakt door het in 2020 behaalde resultaat en de verkoop van het pand aan de Transportweg 9 te Emmeloord. De bestaande liquiditeitsbuffer is voldoende om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen. De solvabiliteit is hierdoor gestegen naar 72%. Met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt € 1.178.000 positief, begroot was een resultaat van € 154.000. Over 2019 was het behaalde resultaat € 999.000 positief.

De toename van de omzet betreft, ten opzichte van 2019, vooral certificering pootaardappelen en aardappelmoeheidsonderzoek. Ten opzichte van de begroting was vooral de omzet monsteronderzoek en certificering in 2020 fors hoger. De lasten zijn beperkt toegenomen.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2021 sluit met een negatief resultaat van € 588.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen in de afgelopen jaren heel beperkt verhoogd. In de periode 2013-2018 zijn deze zelfs gelijk gebleven. In 2019 zijn de tarieven met 2,5% verhoogd en werd de algemene kostenverhoging gevolgd. In 2020 zijn de tarieven met slechts 1% verhoogd. Dit is een stuk lager dan de door het CPB verwachte algemene kostenverhoging van 2,5%.

De begroting 2021 is op 16 december 2020 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2020

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2020 2019
Vaste activa 7.046 7.793
Vlottende activa 13.762 11.799
20.808 19.593
Passiva 2020 2019
Eigen vermogen 14.989 13.811
Voorzieningen 326 365
Langlopende schulden 0 200
Kortlopende schulden 5.494 5.218
20.808 19.593

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2020
Begroting
2020
Jaarrekening
2019
Omzet keuringswerk 23.024 20.902 21.684
Omzet overige werkzaamheden 1.832 2.301 2.434
Totaal omzet 24.856 23.203 24.118

 

Personeelskosten 16.316 15.874 15.807
Overig 7.362 7.175 7.312
Resultaat 1.178 154 999