Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie heeft de jaarrekening 2019 en begroting 2021 goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK nog in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2021.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In 2020 deed de NVWA een beperkt aantal audits in het kader van Plantkeur. Naar aanleiding van de tijdens deze audits vastgestelde verbeterpunten zijn verbeteringen geïmplementeerd.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In 2020 heeft de ISTA geen audit uitgevoerd, de eerstvolgende staat gepland in 2022.

In 2020 heeft de NAK ook weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is op de website van de ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten, die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

Ten behoeve van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA als gevolg van de coronamaatregelen een beperkt aantal bijwoningen uitgevoerd. Hierbij zijn geen afwijkingen vastgesteld. De systeemaudit en de audit op het laboratorium zijn op afstand gedaan. Uit deze audit is één verbeterpunt naar voren gekomen. Deze is opgepakt en in behandeling genomen. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het personeel.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In 2020 zijn nieuwe stappen gezet in het voltooien van het verwerkingsregister, zoals die in de AVG staat voorgeschreven. In het verslagjaar is het kwaliteitssysteem verder aangevuld met diverse documenten met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming. Ook is er aandacht geweest voor behoud en de bevordering van het bewustzijn van de risico’s met betrekking informatieverwerking. Hoewel ook wij te maken hebben gehad met enkele – weliswaar kleine – data-incidenten, waren deze niet van dusdanige aard dat we ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.