Zaaizaden

Veldkeuring zaaizaden

Het areaal te keuren zaaizaden was in vergelijking met 2019 gedaald met 981 ha naar totaal 21.084 ha. Het grootste deel van de daling betrof het areaal graszaad. Het areaal Japanse haver was een van de opvallende stijgers (van 311 naar 504 ha). Een groot deel van het areaal wordt gekeurd door erkende keurmeesters van erkende bedrijven, te weten 15.740 ha (75%). De NAK voert op deze keuringen controlekeuringen uit. Dit is gemiddeld 5% van het aantal percelen en komt voort uit een EU-verplichting.

De resultaten van de controlekeuringen waren beter dan in voorgaande jaren. Het percentage afwijkende uitslagen was slechts 1,3%. In 2019 was dit 5%.

De kwaliteit is van het geoogste zaaizaad was over het algemeen goed. De opbrengsten van de granen waren gemiddeld lager dan in 2019. Van wintertarwe was de geschatte netto (geschoond) zaaizaad opbrengst 8.263 kg per ha. In 2019 was dat 9.500 kg.

Wijzigingsvoorstellen

Er werden twee wijzigingsvoorstellen ingediend. Eén betrof met ingang van oogst 2021 het vermelden van de datum van sluiting op het NAK-certificaat voor granen in plaats van de datum monstername.

Een tweede voorstel betrof de mogelijkheid om bij overschrijding van de normen in de veldkeuring van gecertificeerd zaad (CZ) voor stuifbrand en steenbrand – wat afkeuring betekent –  toch te kunnen certificeren. Dit wel onder voorwaarde van zaaizaadontsmetting of afzet met vermelding van gebruiksdoel groenbemesting op het NAK-certificaat. Dit voorstel werd afgewezen door de vaste commissie zaaizaden. Achtergrond van dit voorstel was het voorkomen van stuifbrand in CZ-percelen van Japanse haver.