Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van poot­aardappelen en landbouw­zaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

Surveywerkzaamheden

Voor fytobewaking voert de NAK – in opdracht van de NVWA – de volgende surveys uit:

  • Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
  • Oppervlaktewater
  • Aardappelmoeheid (AM)
  • Pospiviroïden en Andesvirussen

In 2020 was het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering 1.577 monsters. Traceringsmonsters worden in opdracht van de NVWA genomen om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.