Personeel & Organisatie

Verzuim

In 2021 is het verzuim binnen de NAK in de loop van het jaar gestegen. Van 3,8% in januari naar 6,0% in december. De stijging kan deels verklaard worden door verzuim als gevolg van corona. Het grootste gedeelte van de stijging wordt verklaard door een toename van langdurig verzuim.

Met het stijgende verzuimpercentage is ook de verzuimfrequentie iets gestegen. Van 0,7% in 2020 naar 0,8% in 2021.

Corona

Het gehele jaar 2021 heeft mede in het teken gestaan van corona. De NAK heeft verschillende maatregelen toegepast, waardoor we goed in staat waren om ook in dit jaar ons werk goed uit te voeren.

  • Medewerkers hebben de maatregelen erg goed nageleefd. Waar mogelijk, hebben zij zich gehouden aan het ‘thuiswerkadvies’.
  • Er zijn mondkapjes en zelftesten verstrekt.
  • In het gebouw stonden op verschillende plekken desinfectiepalen om de handen te ontsmetten.
  • Tijdens het nacontroleseizoen zijn er extra tenten geplaatst om de 1,5 meter maatregel in acht te nemen.

Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO)

Tot op heden werd elke vier jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Omdat het belangrijk is om continu in gesprek te zijn met de medewerkers, zijn we in 2021 overgestapt naar een andere vorm. Hiermee kan er op een andere manier informatie uit de organisatie opgehaald worden en de medewerkerbeleving gemeten worden.

Er is met een externe partij, Effectory, een contract gesloten voor drie jaar, waardoor we op elk moment de medewerkers in de organisatie kunnen bevragen over de algemene beleving, of input kunnen verzamelen over specifieke thema’s. Het eerste MBO heeft in december 2021 plaatsgevonden. Op basis van de input worden acties in gang gezet, welke leiden tot verbetering en/of ontwikkeling die dan in een later stadium opnieuw worden gemeten.

Recruitment 

Ook de NAK heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. De doorlooptijd tussen het plaatsen van een vacature en het benoemen van een nieuwe medewerker is steeds langer. In 2021 zijn er 23 vacatures geplaatst. Voor deze vacatures zijn het afgelopen jaar 125 (nieuwe) medewerkers aangenomen. Dit aantal is zo hoog omdat er voor de vacature seizoensmedewerker 90 mensen zijn aangenomen.