Governance

Bestuur

J.M.M. Polman (voorzitter)
E. den Daas (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.K. Berghuis
A. Bossers
A. Vael
D. Hylkema
N.P. Louwaars
K. Schenk
H. Spijkerboer

Medio 2021 hebben bestuur en directie van de NAK gezamenlijk aangekondigd een onderzoek uit te laten voeren naar de sturing en governance van de NAK. Aanleiding was om de organisatie goed te laten blijven aansluiten bij de praktijk. Ook de pensionering van de huidige directeur over een paar jaar was reden om te kijken of de bestaande structuren toekomstbestendig zijn.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Eind 2021 is het eerste deel van het onderzoek afgerond. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die nader onderzoek vergen. Een van de aanbevelingen die al een vervolg hebben gekregen, is het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten daarvan worden begin 2022 met de medewerkers besproken.

ZBO-onderzoeken

Uit verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar diverse zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) – waartoe ook de NAK behoort – zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn in het onderzoek meegenomen.

Ook de vijfjaarlijkse evaluatie van de NAK op grond van de Kaderwet ZBO is onderdeel van het onderzoek. Overigens wordt in 2022 weer een nieuwe evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Wet Bestuur en Toezicht

Aspect wat in het onderzoek ook zal worden meegenomen is de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waar de NAK per 1 juli 2021 onder valt. Deze wet stelt ook eisen aan bestuurlijke structuren en goed bestuur. Daaronder valt onder andere onafhankelijkheid en transparantie. Invulling van de resultaten van het onderzoek zal in 2022 worden ingezet.

Adviesraad

P.K. Berghuis (voorzitter)
A. Vael (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.A. de Boer
J.C. Dorenbos
T.J.O. Douma
M. Geluk
A. Graafstra
L. de Jong
A. de Keijzer

H. van Kessel
H.L. Knook
J. Mesu
J.J. Penning
E. Pot
W.L. van de Ree
J.W. Sepers
W.C. Smits
A. Tolner

Benoemende instanties: NAO, Plantum, LTO, NAV en VAVI

Vaste commissies

Pootaardappelen

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)
J.A. Vermue (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.L. Oldenkamp
P. Pollema-Dijkstra
M. Vrij
F. van der Werff
M.J. de Winter

Voordragende instanties:
LTO, Plantum, NAV, NAO en VAVI

Zaaizaden

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)
J. Monfrooij (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
C. Rietema
E.A.C. van de Bilt
H.P. Pals
W.J. van Willegen
1 vacature

Voordragende instanties:
LTO en Plantum

WNT-verantwoording vindt u hier.