Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie heeft de jaarrekening 2021 en begroting 2022 goedgekeurd.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In 2021 heeft de NVWA toezicht gehouden in het kader van de vergunning Ingeperkt Gebruik en de vergunning Import Destructief Verboden Plantmateriaal.

Voor het gebruik van een tijdelijke snijruimte, is een besluit toegevoegd aan de huidige vergunning Ingeperkt Gebruik. Voor de uitbreiding van de vergunning met de NMO-ruimten en een aantal quarantaine organismen, waren nog enkele aanpassingen nodig. Sommigen hiervan zijn nog onderhanden. De planning is dat deze in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

Voor de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA een aantal bijwoningen uitgevoerd. Dit zijn audits waarbij een vakdeskundige meeloopt tijdens een inspectie. Hierbij zijn geen afwijkingen vastgesteld.
De systeemaudit en de audit op het laboratorium zijn op locatie gedaan. Uit deze audit zijn twee verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn opgepakt en met positief resultaat afgehandeld.

Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In 2021 heeft de ISTA geen audit uitgevoerd, de eerstvolgende staat gepland in 2022.

In 2021 heeft de NAK ook weer met goed gevolg deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is op de website van de ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten, die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In 2021 zijn weer stappen gezet in het voltooien van het verwerkingsregister, zoals die in de AVG staat voorgeschreven. In 2021 is het kwaliteitssysteem verder aangevuld met documenten die betrekking hebben op informatiebeveiliging en privacybescherming.

Ook is er aandacht geweest voor behoud en de bevordering van het bewustzijn over de risico’s van informatieverwerking. We hebben gelukkig zeer weinig – en daarbij kleine – data-incidenten gehad. Deze waren niet van dusdanige aard dat we ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.