Financiën

Liquiditeit

De liquide middelen zijn in 2021 licht afgenomen. De afname wordt veroorzaakt door het eerder betalen van belastingen. Het resultaat en een forse daling van de openstaande posten debiteuren door actief debiteurenbeheer, houdt de afname beperkt. De bestaande liquiditeitsbuffer is voldoende om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen. De solvabiliteit is hierdoor gestegen naar 81%. Met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt € 707.000 positief. Begroot was een resultaat van € 588.000 negatief. Over 2020 was het behaalde resultaat € 1.178.000 positief.

De afname van de omzet betreft, ten opzichte van 2020, vooral monsteronderzoek en certificering pootaardappelen.

Ten opzichte van de begroting was de omzet monsteronderzoek in 2021 iets hoger en certificering pootaardappelen iets lager. De totale lasten zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn met name de personeelskosten lager doordat niet alle begrote vacatures zijn ingevuld.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2022 sluit met een negatief resultaat van € 797.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen in de afgelopen jaren heel beperkt verhoogd. In de periode 2013-2018 zijn deze zelfs gelijk gebleven. In 2019 zijn de tarieven met 2,5% verhoogd en werd de algemene kostenverhoging gevolgd. In 2020 zijn de tarieven met slechts 1% verhoogd. In 2021 zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen wederom niet verhoogd. De tariefstijgingen zijn veel lager dan de inflatiecijfers.

De begroting 2022 is op 17 december 2021 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2021

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2021 2020
Vaste activa 6.561 7.046
Vlottende activa 12.874 13.762
19.435 20.808
Passiva 2021 2020
Eigen vermogen 15.697 14.989
Voorzieningen 342 326
Kortlopende schulden 3.397 5.493
19.435 20.808

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2021
Begroting
2021
Jaarrekening
2020
Omzet keuringswerk 22.609 22.522 23.016
Omzet overige werkzaamheden 1.792 1.699 1.840
Totaal omzet 24.401 24.221 24.856

 

Personeelskosten 15.829 17.238 16.318
Overig 7.864 7.571 7.359
Resultaat 707 -588 1.179