Op 17 november jl. heeft de vaste commissie de volgende besluiten genomen over de wijzigingsvoorstellen.

 

Mogelijkheid certificering bij overschrijding norm stuifbrand in veldkeuring Japanse haver
Percelen van Japanse haver, die niet voldoen aan de normen voor stuifbrand in de veldkeuring, kunnen voorwaardelijk worden goedgekeurd met de mogelijkheid van certificering van CZ-partijen. De voorwaarden hiervoor zijn: zaaizaadontsmetting tegen stuifbrand of certificering in een mengsel met als gebruiksdoel groenbemesting. De zaaizaadontsmetting en het gebruiksdoel worden vermeld op het NAK-certificaat.

Aangiftedatum Japanse haver
De uiterste aangiftedatum voor Japanse haver wordt 1 juni in plaats van 1 mei.

Verruimen normen voor “blokaren”
Het voorstel om de normen voor “blokaren” te verruimen wordt niet overgenomen. In de veldkeuring zal rekening worden gehouden met dit verschijnsel.

Aanpassen normen Waardering I en II granen en lijnzaad
De normen voor kafjes vervallen voor alle granen.
De normen voor beschadiging en naakte zaden voor gerst en haver vervallen.
De normen voor zwaar beschadigde zaden bij lijnzaad worden verruimd van 5 naar 10% voor Waardering I en van 10 naar 20% voor Waardering II. De aangepaste normen gelden met ingang van oogst 2022.

Overige besluiten van de vaste commissie zijn

Herijking regelgeving zaaizaden
In 2022 voert de vaste commissie een herijking uit op de regelgeving voor keuring en certificering van zaaizaden. Dit in verband met de door Brussel aangekondigde herziening van de EU- regelgeving. De herijking richt zich met name op de “plussen” boven de EU-minimumnormen.

Aanwijzingen
De aanwijzingen:

– Certificering Groenvoedergewassen GV-03 (2021-2022)

– Certificering Bietenzaad GV-04 (2021-2022)

zijn ongewijzigd vastgesteld.

De aanwijzing Internationaal vervoer zaaizaad AL-01 (2021-2022) is vastgesteld met de volgende aanvulling:

– in de tabel EU gelijkgestelde landen is het Verenigd Koninkrijk (VK) toegevoegd voor alle soorten.​