Op 10 november jl. heeft de vaste commissie de ingediende wijzigingsvoorstellen besproken en is gekomen tot besluitvorming. Hieronder een overzicht.

Gewicht opgeven bij rooimelding

Om de afnemer het vertrouwen te laten houden in het Nederlands pootgoed en indirect daarmee het NAK-certificaat, is het van groot belang meer inzicht te hebben in de hoeveelheden pootgoed per perceelnummer voor een betrouwbaarder keuringssysteem waarbij een meer volledige traceerbaarheid van partijen en herkomst op perceelnummer altijd mogelijk is.
In de werkgroep Preventie Fraude Pootaardappelen is de wenselijkheid voor een betere vastlegging van hoeveelheden uitgesproken. Gedacht wordt aan de invoering van een compleet partijvoorraadsysteem waarbij hoeveelheden op maatsortering per perceelnummer worden vastgelegd.

Vooruitlopend hierop is besloten om vanaf seizoen 2022 de teler te vragen het bruto geoogst gewicht per perceelnummer in kilogrammen vast te leggen bij de rooimelding. Dit dus als voorbereiding op een volgende fase, waarin in overleg met de gehele sector, handelshuizen en telers, een compleet partijvoorraadsysteem wordt ontwikkeld. Uitgangspunten hierbij zijn, dat telers, handelshuizen en de NAK gebruik maken van één systeem en de invoer van gegevens slechts één keer hoeft te gebeuren.

Het vastleggen van het brutogewicht in kilogrammen kan worden gedaan aan de hand van het aantal kisten, dan wel een schatting wanneer het gaat om los gestorte partijen. In het eerste seizoen worden er geen consequenties verbonden aan het ontbreken van de gegevens.

Waardering II

De Waardering II blijft enkel mogelijk voor de klassen PB 1 t/m 4. De overwegingen voor dit besluit zijn, dat deze klassen hoogwaardig materiaal betreft wat vrijwel uitsluitend wordt gebruikt voor de opbouw en dit in Nederland wordt afgezet. Bij uitbreiding van de mogelijkheid Waardering II naar handelsklassen zou dit bij afzet over de grens vragen oproepen over het Nederlandse keuringssysteem. Daarnaast is er geen draagvlak voor een parallel keuringssysteem.

Ritnaaldenschade

In december 2020 na de wijzigingsvoorstellen ronde is een verzoek ingediend om de norm voor ritnaalden aan te passen. In maart jl. heeft de vaste commissie de handelshuizen verzocht een inventarisatie te doen naar beschadigingen van ritnaalden. De handelshuizen hebben aangegeven dat de inventarisatie nog loopt. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal de NAK in samenspraak met de NVWA en de handelshuizen een voorstel doen voor wijzigingen van de norm. In maart 2022 zal de vaste commissie hier een besluit over nemen. Dit besluit geldt dan vanaf sorteerseizoen 2022.

Norm “andere factoren” voor veldkeuring 

Afgelopen veldkeuringsperiode zijn er in sommige gebieden problemen geweest met de opkomst dan wel waterschade. Voor deze problemen was er geen vastgestelde norm en werd in overleg met de senior keurmeester een besluit genomen over het desbetreffende perceel. Om uniform en transparant naar de teler toe te kunnen werken, is het verzoek gekomen om hiervoor een norm vast te stellen. Er is besloten dat in percelen waarin meer dan 10% geen opkomst is, of sprake is van het wegvallen van planten vanwege andere factoren, maximaal worden goedgekeurd in handelsklasse A dan wel hun eigen gebruiksklasse behouden.

Gevolgen niet afgestorven percelen binnen 12 dagen na loofvernietiging

Vorig jaar werd de maatregel verlaging van percelen die niet binnen 12 dagen na loofvernietiging dood waren, geschrapt en vervangen door verplichte nacontrole. Dit vanwege het wegvallen van snelwerkende loofdoodmiddelen en verwachte tragere werking van de overgebleven middelen. De maatregel verplichte nacontrole wordt sowieso toegepast en is daarmee een regel zonder consequentie. Nu gebleken is, dat de loofdoding met de overgebleven middelen goed mogelijk bleek, is de maatregel klasseverlaging, als een perceel niet binnen 12 dagen na loofvernietiging is afgestorven, weer ingevoerd.

Perceelscheidingen 

Over dit onderwerp zijn twee wijzigingsvoorstellen ingediend, namelijk:

  • ​Voor de klassen PB 1 t/m 4 geen perceelscheidingen meer bij een oppervlakte kleiner dan 1 hectare, en voor- en achteraan het perceel perceelbordjes neer te zetten.
  • Perceelscheidingen duidelijker zichtbaar maken. De manier waarop dit wordt gedaan is door de grensrijen, nog steeds met de richtlijn van 3 meter, vlak te maken en vrij van aardappelen te hebben.

De vaste commissie heeft besloten het voorstel om de perceelscheiding duidelijker zichtbaar te maken door vlak maken en vrij van aardappelplanten in te voeren met ingang van 2022. De huidige regel, dat percelen kleiner dan 10 are zijn uitgesloten van scheidingen, blijft gehandhaafd.

Stengelaal (Ditylencus dipsaci) 

Voor stengelaaltjes is de EU-norm van één knol per 250 kg in klasse B aangepast naar een nulnorm. Voor de klassen PB t/m A geldt al een nulnorm. Ondanks dat het stengelaaltje voor aardappel geen kwaliteitsorganisme met een nulnorm of een Q-organisme is, is het van belang om verspreiding te voorkomen.

Informatie printen op etiket voor klasse B

Het voorstel om de reden van verlaging naar klasse B op het NAK-certificaat te printen, is niet overgenomen. Deze informatie is bekend bij de leverancier van het pootgoed, en deze kan besluiten om dit op voorhand te delen dan wel op verzoek van de afnemer. Het is niet aan de NAK om dergelijke informatie te verstrekken en te vermelden op het NAK-certificaat.

Stresstest 

In het ‘Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit’ wordt onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een stresstest. De NAK heeft aangegeven deze ontwikkeling en evaluatie vanuit dit project nauwkeurig te volgen. Op het moment dat vanuit het ketenproject wordt aangegeven dat de stresstest zover is dat deze voor alle rassen kan worden toegepast en het verzoek komt of de NAK dit kan gaan uitvoeren, dan zal de vaste commissie dit in overweging nemen.

A-uit-A regel 

Voor nieuwe handelsrassen bestaat de mogelijkheid niet meer om A-uit-A te telen, met uitzondering van een calamiteit. Bij het nemen van dit besluit in 2016 is de groep van rassen in onderzoek en nog niet in onderzoek zijnde rassen, niet meegenomen. Voor deze groep is nu besloten, dat er eenmaal A-uit-A kan worden geteeld in verband met de opbouw.