Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie heeft de jaarrekening 2023 en begroting 2022 goedgekeurd.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In 2022 heeft de NVWA toezicht gehouden met betrekking tot resistentietoetsing aardappelmoeheid. Hierbij zijn geen afwijkingen vastgesteld.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

Voor de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA een aantal audits uitgevoerd. Bij de bijwoningsaudits op:

  • de uitvoering van de partijkeuring pootaardappelen.
  • het nemen van grondmonsters voor het officieel AM-onderzoek.
  • het nemen van monsters uit partijen aardappelen voor het bruinrotonderzoek zijn geen afwijkingen vastgesteld.
IMG 1367

De systeemaudit en de audit op het laboratorium zijn op locatie gedaan, hierbij zijn vijf verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn opgepakt en worden in het eerste kwartaal van 2023 afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Op 28 april 2022 heeft de ISTA een audit gedaan. Daarbij zijn 3 systeemafwijkingen, 3 technische afwijkingen en een opmerking vastgesteld. Binnen de afhandelingstermijn zijn verbeteringen doorgevoerd en gerapporteerd aan het auditteam. Het auditteam van de ISTA heeft de ingediende corrigerende maatregelen akkoord bevonden.

De eerstvolgende ISTA-audit wordt in 2025 verwacht.

Europese Commissie-audit

Van 7 tot 15 maart 2022 is er een audit in Nederland, waaronder bij de NAK, uitgevoerd door het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie. Het werd uitgevoerd als onderdeel van het gepubliceerde werkprogramma van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid. Deze audit werd op afstand uitgevoerd in combinatie met beoordelingen ter plaatse.

Het doel van de controle was de uitvoering van het plantenpaspoortsysteem te evalueren, om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van de EU-wetgeving en met name aan de Verordeningen (EU) 2016/2031 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad.

De conclusie was dat de rollen en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten duidelijk zijn omschreven, de centrale coördinatie, de ontwikkelde procedures en het bevoegde personeel een goede basis vormen voor de juiste implementatie van de EU-regelgeving met betrekking tot het plantenpaspoortsysteem

Voor de NAK zijn er geen aanbevelingen uit naar voren gekomen.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In 2022 zijn weer stappen gezet in het voltooien van het verwerkingsregister, zoals die in de AVG staat voorgeschreven. In het verslagjaar is het kwaliteitssysteem verder aangevuld met documenten die betrekking hebben op informatiebeveiliging en privacybescherming.

Ook is er aandacht geweest voor behoud en de bevordering van het bewustzijn over de risico’s van informatieverwerking en privacybescherming. We hebben gelukkig zeer weinig – en daarbij kleine – data-incidenten gehad. Deze waren niet van dusdanige aard dat we ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.