Zaaizaden

Veldkeuring zaaizaden

Het areaal te keuren zaaizaden was in vergelijking met 2021 gedaald, naar totaal 19.448 ha. Het grootste deel van de daling betrof het areaal graszaad, met 1.446 ha. Een groot deel van het areaal wordt gekeurd door erkende keurmeesters van erkende bedrijven. Afgelopen jaar was dit 13.863 ha, dat is 71% van het totale areaal. De NAK voert op deze keuringen controlekeuringen uit. Dit is gemiddeld 5% van het aantal percelen en komt voort uit een EU-verplichting. Het percentage afwijkende uitslagen was hierbij 6,3%. In 2021 was dit 7,3%. Dit is  acceptabel. De keuringen startten vroeg door de hoge temperaturen. Er waren zeer weinig problemen met raszuiverheid. Incidenteel kwam vermenging met ander cultuurgewassen en wilde haver voor. De percentages afkeuring en degradatie waren met respectievelijk 0,7% en 1,5% zeer laag.

De kwaliteit van het geoogste zaaizaad was over het algemeen goed. De opbrengsten waren gemiddeld hoger dan in 2021.

Vlas IMG 0980

Wijzigingsvoorstellen

De vaste commissie voor zaaizaden heeft een algemene analyse en herijking van de NAK-regels en -normen uitgevoerd. Dit met het oog op een aanstaande revisie van de regelgeving voor teeltmateriaal door de EU-commissie in 2023. Lees meer hierover op de pagina van pootaardappelen, kop Herziening verkeersrichtlijnen pootaardappelen. Hieruit kwam het wijzigingsvoorstel om het waarderingssysteem bij granen en vlas (onderverdeling Waardering I en II voor zuiverheid en beschadiging in de analyse) af te schaffen, omdat dit geen waarde meer heeft. De ondergrens voor zware beschadiging van lijnzaad blijft gehandhaafd op 20%.

Internationaal OESO zaaizaden en mengsels

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft een code en schema’s opgericht voor de controle op zaaizaad ‘Seeds’ rondom 1960. Deze code en schema’s hebben tot doel de handel en gebruik van kwalitatief hoogwaardig zaaizaad te stimuleren en de internationale handel hiervan te faciliteren. De schema’s bestaan uit regels en standaarden voor de rasechtheid, raszuiverheid en certificering en zijn nu het wereldwijde systeem voor certificering van zaaizaad van rassen. De deelname aan de schema’s staat open voor elk land. 61 landen nemen nu deel, waaronder alle landen van de EU. De NAK en ministerie LNV vertegenwoordigen Nederland. Een aantal OESO landen zijn voor diverse gewasgroepen gelijkgesteld aan de EU.

Na een jarenlange discussie werd overeenstemming bereikt over de mogelijkheid van mengsels van rassen, van alle soorten tussen en binnen de schema’s. Dit was alleen mogelijk binnen de schema’s voor groenvoedergewassen en mais. De tekst voor de mengsels zal in 2023 in de jaarvergadering ‘Seeds’ van de OESO worden goedgekeurd en vastgesteld. De EU-regels staan mengsels in alle gewasgroepen nog niet toe, alleen groenvoedergewassen en granen. Dit is een aandachtspunt in de revisie van deze regels in 2023.