Voorwoord

Op 26 mei 2022 bestond de NAK 90 jaar. Het is heel goed om te zien dat ook na 90 jaar de NAK een belangrijke rol vervult bij de borging van de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed en zaaizaad.

We blijven bij de tijd. In 2022 heeft het bestuur van de NAK opdracht gegeven voor een plan gericht op verbeteringen in de sturing en governance van de organisatie op basis van aanbevelingen uit een rapport daarover. Wegens arbeidsongeschiktheid van de directeur van de NAK, Eric Casteleijn, is hieraan uitvoering gegeven door een tijdelijke interim-directie. De onderdelen van het plan van aanpak zijn voortvarend opgepakt en zullen in 2023 tot resultaten leiden. Ook de governance-structuur is hierbij onder de loep genomen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het besluit van het bestuur om over te gaan naar een tweehoofdige directie van de NAK.

Op weg naar ons eeuw-jubileum zullen we ons als medewerkers, directie en bestuur ook de komende jaren inzetten om onze rol samen met de sector succesvol in te vullen.

Han Polman
Voorzitter bestuur
Gert Jan Van Der Vossen

Ook in 2022 hebben de medewerkers in alle geledingen van de NAK ervoor gezorgd dat op verantwoorde wijze de dienstverlening op het gebied van aardappelen, zaaizaden en grondonderzoek kon worden geleverd. En dat in een jaar waarin er tal van uitdagingen voor de organisatie lagen. Zoals de naweeën van de coronacrisis en het onder andere daarmee gepaard gaande hogere ziekteverzuim. Maar ook de beperkingen in de technische infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid van de NAK soms niet op het gewenste niveau lag.

Daarnaast is vastgesteld dat de interne sturing, de communicatie en de samenwerking binnen de NAK beter kan. Door gerichte projecten is hieraan gewerkt. En ook besloot het bestuur tot de invoering van een tweehoofdige directie. Aan de implementatie hiervan is voortvarend gewerkt, zodat begin 2023 een operationeel directeur kan worden benoemd.

In 2022 deden zich helaas ook weer trieste situaties in de privésfeer van onze medewerkers voor. Het is hartverwarmend om te zien dat de collegiale aandacht in die situaties groot is.

Groot was de vreugde dat het jaar 2022 kon worden afgesloten met een kerstborrel, waar veel medewerkers op af kwamen.

Gert-Jan van der Vossen
Tijdelijk algemeen directeur