Financiën

Liquiditeit

De liquide middelen zijn in 2022 licht toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door reguliere mutaties van de liquide middelen. Het behaalde financiële resultaat beïnvloedt de liquide middelen negatief, de voorzieningen en de afname van de vaste activa beïnvloeden de liquide middelen positief. De bestaande liquiditeitsbuffer is voldoende om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Stelselwijziging

Besloten is om de waarderingsgrondslag voor verrichte prestaties aan te passen met ingang van 1 januari 2022. De wijziging van de RJ 270 is de aanleiding voor deze stelselwijziging. Prestaties worden vanaf 2022 op basis van verrichtte prestaties en prestatieverplichtingen per klant gewaardeerd, in plaats van op basis van de waardering op projectniveau op basis van gerealiseerde en nog te verwachten kosten.

Als het gevolg van de stelselwijziging is het eigen vermogen per 1 januari 2022 € 1.538.000 hoger dan het gerapporteerde eigen vermogen in de jaarrekening 2021. De vergelijkende cijfers 2021 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslag om het juiste inzicht en vergelijkbaarheid te geven. Voor de duidelijkheid: deze aanpassing is puur boekhoudkundig, en heeft geen enkel effect op de prestaties of de liquide middelen van de NAK.

4 Aardappelcysten

Eigen vermogen

Door het gerealiseerde resultaat is het eigen vermogen afgenomen. De solvabiliteit is hierdoor gedaald naar 81,2%. Met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen. De NAK staat er financieel gezond voor.

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt € 598.000 negatief, begroot was een resultaat van € 797.000 negatief. Over 2021 was het behaalde (herrekende) resultaat € 1.059.000 positief.

De afname van de omzet betreft wordt, ten opzichte van 2021, veroorzaakt door minder monsteronderzoek en iets minder veldkeuring. De certificering en de opbrengsten van het proef- en controlebedrijf stijgen daarentegen.

Ten opzichte van de begroting is het beeld hetzelfde: minder opbrengsten inzake monsteronderzoek en iets minder opbrengsten inzake veldkeuring. De certificering en de opbrengsten van het proef- en controlebedrijf stijgen daarentegen. Wel wijkt de gerealiseerde omzet meer af van de begroting doordat de begrote tariefsverhoging geschrapt is, en de NAK de tarieven in 2022 gelijk kon houden.

Hoewel ook de kosten van de NAK stijgen, heeft de NAK de stijging van de totale kosten kunnen beperken.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2023 sluit met een negatief resultaat van € 1.136.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen in de afgelopen jaren heel beperkt verhoogd. In de periode 2013-2018 zijn deze zelfs gelijk gebleven. In 2019 zijn de tarieven met 2,5% verhoogd en werd de algemene kostenverhoging gevolgd. In 2020 zijn de tarieven met slechts 1% verhoogd. In 2021 en 2022 zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen wederom niet verhoogd. Voor 2023 is een tariefstijging opgenomen van gemiddeld 5%. De tariefstijgingen zijn veel lager dan de inflatiecijfers.

De begroting 2023 is op 23 november 2022 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2022

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2022 2021
Vaste activa 6.228 6.561
Vlottende activa 14.249 13.832
20.478 20.393
Passiva 2022 2021
Eigen vermogen 16.638 17.235
Voorzieningen 629 342
Kortlopende schulden 3.211 2.817
20.478 20.393

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2022
Begroting
2022
Jaarrekening
2021
Omzet keuringswerk 22.638 23.017 22.815
Omzet overige werkzaamheden 1.902 1.749 1.819
Totaal omzet 24.540 24.766 24.634

 

Personeelskosten 17.457 17.187 15.829
Overig 7.681 8.376 7.746
Resultaat -598 -797 1.059