Pootaardappelen

Aangifte

Het voor keuring opgegeven areaal pootaardappelen daalde naar 41.283 hectare en dat is 678 hectare minder dan in 2021. Opvallend is de verschuiving van de arealen in de klassen. Het areaal Prebasis- en S pootaardappelen steeg met ruim 1.700 ha, en het areaal SE en E daalde. De ontwikkeling van het areaal in de komende jaren is onzeker. Voor de begroting wordt rekening gehouden met een verdere lichte daling.

Bladluizen

De monitoring van bladluizen startte begin mei. Al vroeg in het seizoen was er sprake van een piek in de luizendruk, terwijl op dat moment op een groot deel van het areaal de planten nog niet boven stonden. Later volgde een kleinere tweede piek. De vaste commissie besloot tot een integrale nacontrole, en 18 juli als ontheffingsdatum loofdoding voor nacontrole voor de klassen A en B.

Herziening EU-verkeersrichtlijnen pootaardappelen

In het voorjaar van 2022 heeft de EU-commissie aangekondigd dat de Europese verkeersrichtlijnen voor landbouwgewassen worden herzien, samen met onder andere de richtlijnen voor sierteelt en tuinbouw.

Lopende dit traject heeft de commissie in de zomer van 2022 aangegeven ondertussen de RNQP’s (regulated non quarantaine pests = kwaliteitsorganismen) alvast in de verkeersrichtlijnen te willen schrappen, omdat deze ook geregeld zijn in de Plantgezondheidsverordening.

Samen met een vertegenwoordiging van de sector zijn in een werkgroep in een aantal brainstormsessies de mogelijke consequenties hiervan in beeld gebracht. Vastgesteld is dat – wanneer dit doorgaat – dit consequenties kan hebben voor het NAK-keuringssysteem. Samen met de werkgroep zijn ook oplossingsrichtingen in beeld gebracht waaraan in 2023 verder wordt gewerkt. Verwacht wordt dat de EU voor de zomer van 2023 met wetgevingsvoorstellen zal komen.

Veldkeuring

De veldkeuring startte begin juni en verliep snel. De keurbaarheid van percelen liep snel terug door de warmte en droogte. Verlagingen bleven beperkt tot 2% wegens virus, en 6,9% wegens bacterieziek. Het bladrolvirus werd met enige regelmaat waargenomen. Dit virus was lange tijd vrijwel niet aanwezig en wordt daarom ook niet standaard meegenomen in de nacontrole. Wel wordt er met een jaarlijkse survey gemonitord of er een toename is van een aantal verschillende virussen, waaronder het bladrolvirus.

In 2023 zal de vaste commissie op basis hiervan een besluit nemen of bladrol in de verplichte nacontrole wordt meegenomen.

Nacontrole

De nacontrole verliep voorspoedig en was eind oktober vrijwel afgerond. De verlaging viel met 18,3%  tegen, omdat de viruswaarnemingen beperkt waren. Vorig jaar was de verlaging 15,3%. Er werd daardoor ook meer heronderzoek aangevraagd.

Gaasdoek 1

Wijzingingsvoorstel ’telen onder gaasdoek’

In de praktijk wordt al enige tijd geëxperimenteerd met teelt onder gaasdoek van prebasispootgoed. De vraag werd gesteld in hoeverre een veldkeuring dan nog mogelijk is en of ontheffing hiervoor kan worden gegeven. De NAK voerde proeven uit op diverse locaties in het verslagjaar, waarin de keurbaarheid van percelen onder gaasdoek werd vergeleken met open teelt. De conclusie was dat een goede veldkeuring op raszuiverheid, vermenging en symptomen van ziekten niet goed mogelijk is vanwege de afwijkende groei van de planten onder gaas.

Het voorstel om PB1 en PB2  vrij te stellen van veldkeuring werd aangenomen, maar wel met de beperking dat dan geen afzet mogelijk is.