Personeel & Organisatie

In 2018 had de NAK 228 medewerkers (201,49 fte) in vast dienstverband. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 48,7 jaar. Er stroomden 27 nieuwe medewerkers in ten opzichte van 22 medewerkers die de NAK verlieten. Het verzuimcijfer over 2018 was 5,6%.

Werving en selectie

De NAK heeft als uitgangspunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk zelf te doen. Om hierin succesvol te blijven, hebben wij in 2018 verschillende social media-kanalen ingezet en zijn de vacatureteksten gemoderniseerd. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het lastiger om bepaalde vacatures in te vullen.

In 2018 waren we actief op scholen in de agrarische sector. Daarnaast gingen we in gesprek met Aeres Hogeschool en startten wij in 2018 met het geven van diverse gastlessen op deze school. Tijdens de carrièrebeurzen in Utrecht en Leeuwarden was het lekker druk bij de stand van de NAK. Zowel studenten als werkzoekenden gingen in gesprek met medewerkers van het laboratorium en de buitendienst. Deze vorm van employer branding draagt bij aan de bekendheid van de NAK onder studenten en aan het binnenhalen van nieuw talent.

In de periode augustus tot en met november werkten op het laboratorium circa 90 tijdelijke medewerkers. De poule van tijdelijke medewerkers bestond grotendeels uit mensen die elk jaar terug keren. Op drie medewerkers na bestond de tijdelijke poule geheel uit zelf geworven medewerkers.

Medewerkerstevredenheid

Eind 2017 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten hiervan kwamen in 2018 beschikbaar. In algemene zin kan worden gesteld dat medewerkers ruim tevreden zijn over de NAK als werkgever. De scores zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De groep van 60 jaar en ouder is over de hele linie kritischer dan andere leeftijdscohorten.

De NAK als werkgever wordt met name positief beoordeeld op de volgende thema’s:

  • De inhoud van het werk (vakspecialisme)
  • De autonomie in het werk
  • De afwisseling/variatie in het werk
  • De omgang met collega’s
  • Ontwikkelingskansen in het werk zelf (gelegenheid om te blijven leren)
  • De aandacht voor arbeidsomstandigheden 

Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten genoemd waar we ons de komende jaren op gaan richten:

  • Gelegenheid om van functie te veranderen binnen de NAK
  • Aandacht voor lichamelijke belasting
  • Betekenis van veranderingen bij de NAK voor uitvoering van het werk onderkennen en meer met elkaar bespreken

Ontwikkeling en opleiding

Om als NAK in de sector ‘gevraagd en gewaardeerd’ te blijven, is ook in 2018 weer veel aandacht besteed aan ontwikkeling en opleiding. Deze investeringen zijn belangrijk om onze dienstverlening continu te optimaliseren en een volwaardige gesprekspartner voor onze klanten te blijven.

In 2018 is ons ontwikkelbudget grotendeels benut. Wederom is er geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit, onder andere door het organiseren van een loopbaanplein en individuele ontwikkeltrajecten. Naast fysieke training biedt ons digitale leerplatform een diversiteit aan digitale leeroplossingen. Zo heeft iedere medewerker de mogelijkheid zich blijvend te ontwikkelen, breder dan zijn/haar vakgebied.

Duurzame inzetbaarheid

In 2018 is nadrukkelijk aandacht geweest voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ten aanzien van het mentaal en fysiek fit en gezond blijven, zijn er door P&O in samenwerking met o.a. de bedrijfsmaatschappelijk werker diverse workshops georganiseerd. Hierin werden feitelijke inzichten gegeven over het herkennen van stress-signalen bij medewerkers zelf en collega’s, en praktische tips om het bespreekbaar te maken. Ook was er aandacht voor lichamelijke (over)belasting, door oefeningen aan te reiken die tijdens de dagelijkse werkzaamheden heel eenvoudig zijn uit te voeren.

Daarnaast is er een loopbaanplein georganiseerd waar 83% van de medewerkers aan meedeed. Dit loopbaanplein bestond uit diverse workshops waarbij het onderhouden van je eigen loopbaan centraal stond. Denk hierbij aan het scherp krijgen van persoonlijke kwaliteiten en het stellen van persoonlijke doelen gedurende de loopbaan.

Arbo

Als werkgever hebben we niet alleen de verplichting, maar zelf ook de wens om continu aandacht te hebben voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. In dit kader is er in 2018 een Risico- Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en zijn er preventiemedewerkers aangesteld. Een van de speerpunten blijft de veiligheid van de medewerkers. De insteek hierbij is dat we binnen het wettelijke kader verdere praktische afspraken zullen maken. Daarnaast wordt er behoorlijk geïnvesteerd in technische hulpmiddelen – zoals een tilhulp en een bemonsteringswiel – die het werk fysiek minder zwaar maken.