Financiën

Werkkapitaal en liquiditeit

Het werkkapitaal en de liquiditeiten zijn gedaald ten opzichte van
31 december 2017, maar nog steeds voldoende. Door de toegenomen werkzaamheden was de daling van de liquiditeit kleiner dan verwacht. In 2018 is een extra aflossing gedaan op het vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen. De solvabiliteit is gestegen naar 66,4% door het positieve resultaat en door aflossingen vreemd vermogen. Met het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat 2018 bedraagt € 27.000,- negatief, begroot was een verlies van € 257.000,-. Het verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over 2017 was het bedrijfsresultaat € 68.000,-. Het nettoresultaat 2018 bedraagt € 9.000,- , begroot was een verlies van € 264.000,-. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt vooral bepaald door de financiële baten. De omzet keuringswerk is fors toegenomen. De toename monsteronderzoek betreft aardappelmoeheid, virus- en bacterieonderzoek. De opbrengsten proefbedrijf zijn fors hoger door hoge marktprijzen van oogstproducten. Buiten de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsgevondenDe directe inkoopkosten zijn toegenomen. Dit is in relatie met de gestegen omzet. Daarnaast waren er kosten voor het plaatsen van de nieuwe certificaten box. De personeelsomvang was 8 fte hoger dan begroot, dit is in relatie tot de toegenomen werkzaamheden. De afschrijvingen en overige bedrijfskosten zijn per saldo iets lager dan begroot.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2019 sluit met een negatief resultaat van € 470.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen in de periode van 2013-2018 gelijk gebleven. Om reden van het begroot negatief resultaat is besloten de tarieven voor 2019 met 2,5% te verhogen. Daarmee wordt een algemene kostenontwikkeling gevolgd. De tarieven van het zaaizaadonderzoek, welke niet kostendekkend zijn, zullen met 10% extra stijgen. De begroting is op 20 december 2018 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2018

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2018 2017
Vaste activa 8.282 8.644
Vlottende activa 11.017 11.930
19.299 20.574
Passiva 2018 2017
Eigen vermogen 12.811 12.802
Voorzieningen 344 374
Langlopende schulden 400 1.475
Kortlopende schulden 5.744 5.923
19.299 20.574

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2018
Begroting
2018
Jaarrekening
2017
Omzet keuringswerk 20.269 19.149 19.857
Omzet overige werkzaamheden 2.635 2.260 2.290
Totaal omzet 22.904 21.409 22.147

Tabel is horizontaal scrollbaar

 

Personeelskosten 15.366 14.657 14.847
Overige kosten 7.565 7.009 7.232
Totale lasten 22.931 21.666 22.079
Bedrijfsresultaat -27 -257 68

Tabel is horizontaal scrollbaar