Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van pootaardappelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2018 bevestigd door de audits en de beoordelingen van de NVWA. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

In het verslagjaar werden 6.280 fytosanitaire certificaten afgegeven. De NAK heeft geen importinspecties voor consumptieaardappelen uitgevoerd. Wel waren er 33 importinspecties voor zaaizaden.

De afgelopen jaren is het aantal vondsten uitgebreid. Hierdoor wordt het aantal cirkelgebieden steeds groter en daarmee ook het aantal percelen waarvoor een verplicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi en fallax geldt.

Met ingang van oogst 2018 heeft de NVWA toetsing voor PMTV verplicht gesteld voor pootgoed met bestemming Cuba, Uruguay, Brazilië en Iran.

Surveywerkzaamheden

Voor fytobewaking voert de NAK – in opdracht van de NVWA – de volgende surveys uit:

  • Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
  • Oppervlaktewater
  • Meloïdogyne chitwoodi en fallax
  • Aardappelmoeheid (AM)
  • Pospiviroïden en Andesvirussen

In 2018 was het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering: 1.377 monsters. Traceringsmonsters worden genomen in opdracht van de NVWA om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.