Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie heeft de jaarrekening 2017 en begroting 2019 onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2019.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits is één ‘afwijking’ in de categorie Opmerking vastgesteld. Naar aanleiding van de afgegeven Opmerking is een verbetering geïmplementeerd.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In het verslagjaar heeft de ISTA geen audit uitgevoerd. In 2019 komt de ISTA weer een audit uitvoeren. In het verslagjaar heeft de NAK weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van de ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. Uit de audits zijn twee verbeterpunten naar voren gekomen: één bij een 17020-verrichting (inspectie) en één bij een 17025-verrichting (laboratoriumanalyses). Deze zijn direct opgepakt en afgehandeld. De 17025-verrichtingen (laboratorium) zijn beoordeeld tegen de 2018-versie van die norm. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het audit-team van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het personeel.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In het verslagjaar is de privacyverklaring herzien en gepubliceerd. Verder zijn grote stappen gezet in het vervolmaken van het verwerkingsregister, zoals die in de AVG staat voorgeschreven. In het verslagjaar is het kwaliteitssysteem verder aangevuld met diverse documenten met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming. Hoewel ook wij te maken hebben gehad met enkele – weliswaar kleine – data-incidenten, waren deze niet van dusdanige aard dat we ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We doen natuurlijk onze uiterste best om dit ook over 2019 te kunnen rapporteren.