Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

In 2017 was in het kader van het wettelijk toezicht vanuit LNV en NVWA, wederom sprake van een constructieve samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 2016 en begroting 2018 onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2018.

Voorts zijn in 2017 in overleg met LNV afspraken gemaakt over de berekening van het maximaal Eigen Vermogen. Deze afspraken worden in een nieuw informatie- en toezichtprotocol opgenomen.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits is een zeer beperkt aantal afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeteringen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. Uit de audits is slechts één verbeterpunt in een 17020-verrichting (inspectie) naar voren gekomen. Deze is direct opgepakt en afgehandeld. In de 17025-verrichtingen (laboratorium) is geen afwijking vastgesteld Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In het verslagjaar heeft de ISTA geen audit uitgevoerd. In 2019 komt de ISTA weer een audit uitvoeren. In het verslagjaar heeft de NAK weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van de ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In het verslagjaar is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en is een traject opgestart voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook is er een informatiebeveiligingsassessment uitgevoerd door een externe partij ter voorbereiding op de livegang van het nieuwe Klantportaal per 1 februari 2018. Daarnaast is een traject ingezet om het kwaliteitssysteem nog verder uit te breiden met informatiebeveiligingscomponenten, zodat we ook 27001 certificeerbaar zijn.