Financiën

Werkkapitaal en liquiditeit

Het werkkapitaal en de liquiditeiten zijn per 31 december 2017 nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor en zijn ruim voldoende. Verwacht was een krimping van de liquiditeit door de uit te betalen restitutie over 2016 van € 700.000 en het begrote verlies. De toegenomen werkzaamheden hebben dit gecompenseerd.

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen. De solvabiliteit is toegenomen tot 62% door én het positieve resultaat én door aflossingen vreemd vermogen. Met het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat 2017 bedraagt € 68.000, begroot was een verlies van € 433.000. Het verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over 2016 was het bedrijfsresultaat € 702.000 negatief, inclusief een restitutie van € 700.000. Het nettoresultaat 2017 bedraagt € 173.000, begroot was een verlies van € 446.000. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt vooral bepaald door de financiële baten. De omzet keuringswerk is fors toegenomen. De toename monsteronderzoek betreft aardappelmoeheid, virus- en bacterieonderzoek. Ook de certificeringsopbrengst pootgoed is toegenomen. Buiten de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsgevonden. De directe inkoopkosten zijn toegenomen. Enerzijds in relatie met de gestegen omzet, anderzijds door uitbreiding bezorgdiensten NOX night-time-express en meer inzet van quads voor de grondbemonstering. De personeelsomvang was 2 fte hoger dan begroot, dit is in relatie tot de toegenomen werkzaamheden. De afschrijvingen en overige bedrijfskosten zijn per saldo bijna 2% hoger dan begroot.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2018 sluit met een negatief resultaat van € 262.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zullen de tarieven voor de pootgoedkeuringen in 2018 gelijk blijven. Bij de zaaizaadactiviteiten is weinig mogelijkheid voor efficiencyverbetering waardoor de kostendekking onder druk staat. Daarom zullen de keuringstarieven voor zaaizaden in 2018 met een verhoging van 1,5% de algemene kostenontwikkeling volgen. De begroting is op 21 december 2017 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2017

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2017 2016
Vaste activa 8.644 8.978
Vlottende activa 11.930 11.965
20.574 20.943
Passiva 2017 2016
Eigen vermogen 12.802 12.632
Voorzieningen 374 286
Langlopende schulden 1.475 2.175
Kortlopende schulden 5.923 5.850
20.574 20.943

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2017
Begroting
2017
Jaarrekening
2016
Omzet keuringswerk 19.857 18.864 19.285
Restitutie 2016 -700
Omzet overige werkzaamheden 2.290 2.156 2.074
Totaal omzet 22.147 21.020 20.659

Tabel is horizontaal scrollbaar

Personeelskosten 14.847 14.456 14.359
Overige kosten 7.232 6.997 7.002
Totale lasten 22.079 21.453 21.361
Bedrijfsresultaat 68 -433 -702

Tabel is horizontaal scrollbaar