Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van pootaardappelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2017 bevestigd door de audits en de beoordelingen van de NVWA. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

In het verslagjaar werden 6.365 fytosanitaire certificaten afgegeven. De NAK heeft geen importinspecties voor consumptieaardappelen uitgevoerd. Wel waren er 41 importinspecties voor zaaizaden.

Door uitbreiding van het aantal vondsten in de afgelopen jaren wordt het aantal cirkelgebieden steeds groter en daarmee ook het aantal percelen waarvoor een verplicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi en Fallax geldt.

Surveywerkzaamheden

Voor fytobewaking voert de NAK, in opdracht van de NVWA, de volgende surveys uit:

  • Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
  • Oppervlaktewater
  • Meloïdogyne chitwoodi & fallax
  • Aardappelmoeheid (AM)
  • Pospiviroïden en Andesvirussen
  • Monitoring van zaaizaden

Het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering was in 2017: 341 monsters. Traceringsmonsters worden genomen in opdracht van de NVWA om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.

In 2017 zijn in de survey aardappelmoeheid weer een aantal percelen in het zetmeelgebied, waarop consumptieaardappelen zijn geteeld, meegenomen in de steekproef. Hierdoor steeg het bemonsterde areaal in de survey met ruim 100 hectare.

Monitoring zaaizaden

De NAK voert in opdracht van LNV een survey uit op het voorkomen van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in partijen maïs die in Nederland worden geïmporteerd als zaaizaad. Gezien de hoge maatschappelijke belangstelling hiervoor en de noodzaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. Bij tracering van GGO’s wordt, na melding hiervan bij de opdrachtgever, handhavend opgetreden door LNV. Elk jaar toetst de NAK 25 monsters.