Zaaizaden

Wijziging keuringregels zaaizaden

In het verslagjaar zijn vijf voorstellen voor wijziging van de keuringregels voor zaaizaden ingediend. Alle voorstellen zijn overgenomen door de vaste commissie voor zaaizaden. Hieronder eerst de twee wijzigingsvoorstellen die door de NAK zijn ingediend.

Normen voor spelt
De normen voor de zeefmaat, korrelkleur, kafjes en duizendkorrelgewicht zijn niet van toepassing voor spelt (Triticum spelta).

Norm zeefmaat voor ‘fijnzadige’ gerst
Voor partijen gerst en rogge, die gecertificeerd worden met het gebruiksdoel groenbemesting op het NAK-certificaat, zijn de normen voor de zeefmaat afgeschaft.

Het voorstel hieronder is ingediend door DLF, Barenbrug en DSV Zaden.

Aanpassen norm belending gecertificeerd zaad grassen
De norm voor het maximaal toegestane aantal stengels voor belendingen van 2e snede weilanden van percelen gecertificeerd zaad wordt verruimd naar 800 stengels. Het gaat hierbij om stengels van soorten die gevaar voor kruisbestuiving kunnen opleveren. In 2017 zal hiermee eerst ervaring worden opgedaan in de praktijk. Zijn de ervaringen hiermee goed dan wordt de norm later definitief opgenomen in de regels voor de veldkeuring van groenvoedergewassen.

Onderstaande twee voorstellen zijn door Plantum ingediend.

Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking
Voor mengsels van rassen van maïs moet, evenals voor andere granen, de samenstelling van het mengsel op het certificaat of op de verpakking worden vermeld. Deze wijziging wordt van kracht met ingang van de oogst van 2017. Voor groenvoedergewassen (grassen, klavers) blijft de mogelijkheid bestaan van het werken met gedeponeerde codes voor mengsels, waarbij de vermelding van de samenstelling niet verplicht is.

Normen raszuiverheid zelf bestuivende granen
Voor de generatie gecertificeerd zaad 1e en 2e vermeerdering, worden de normen voor raszuiverheid in de veldkeuring verruimd. Zie de tabel hieronder.

Categorie
gecertificeerd zaad
Maximaal aantal duidelijk afwijkende planten per are
Tarwe, spelt, gerst, haver, Japanse haver
1e vermeerdering 25 (dit was 15)
2e vermeerdering 40 (dit was 30)

Verruiming norm voor beschadiging zomergerst

In partijen zomergerst van oogst 2016 kwamen veel naaktzadige korrels voor. Naaktzadige korrels vallen onder de keuringsnorm van beschadiging, maximaal 10%. Veel partijen voldeden niet aan de norm. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan zaaizaad. Op verzoek van de zaaizaadsector werd daarom besloten de norm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%.

Deze norm van 10% is destijds ingesteld, omdat naakte korrels van gerst gevoeliger zijn voor een niet-juiste ontsmetting en eerder door organismen, zoals bodemschimmels, kunnen worden aangetast. Dit kan een minder goede opkomst tot gevolg hebben.

Zaaizaadseizoen

Areaal
in ha
2016
2016 2015 2014
Granen 442 12,5% 8,3% 8,8%
Peulvruchten 74 0,0% 10,6% 36,8%
Fijne zaden 417 9,7% 9,5% 7,9%
Totaal 933 10,3% 8,9% 11,1%

Klik op de grafiek