Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Economische Zaken (EZ)

In 2016 was in het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ en NVWA, wederom sprake van een constructieve samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 2015 en begroting 2017 onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2017.

Voorts heeft de NAK in 2016 aan EZ inzage gegeven over de invulling van het Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht, van het ministerie van Financiën. De enkele hieruit voortvloeiende resterende actiepunten zijn inmiddels allemaal ingevuld.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits zijn enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeteringen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. Uit de audits zijn vijf kleine verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn direct opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eind- gesprek complimenteerde het auditteam van de RvA de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In april van het verslagjaar heeft de ISTA de driejaarlijkse audit uitgevoerd. Tijdens deze audit zijn zestien verbeterpunten vastgesteld, waarvan er vier van de categorie Substantial non-conformity waren. Alle vier waren van administratieve aard en zijn binnen de geldende termijn afgehandeld. Voor de overige verbeterpunten geldt, gezien hun aard, een oplostermijn van drie jaar.

In het verslagjaar heeft de NAK weer deelgenomen aan proficiencytesten. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van ISTA te bekijken. Het proficiencytestschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Uitbreiding 17025-accreditatiescope

In het verslagjaar is de 17025-acccreditatiescope (L 490) uitgebreid met het Aantonen van Pospiviroïden met behulp van PCR in aardappelbladmateriaal.