Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

De NAK heeft in 2016 twee schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal bevindt zich daarmee op het laagste niveau sinds 2010 en zit ruim beneden het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten zijn na bespreking met betrokkenen afgehandeld.

Als men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

In het verslagjaar heeft de NAK zes bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal ligt op gelijk niveau als de laatste jaren en is al jaren erg laag gezien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt. Van de ingediende bezwaren was ultimo 2016 nog één bezwaarschrift in behandeling.

Beroepen

De laatste jaren is er geen beroep ingesteld, noch lopen er beroepen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.

Het laagste aantal klachten sinds 2010.