Financiën

Restitutie

Eind 2014 besloot het bestuur het eigen vermogen van de NAK af te bouwen. Een eerste stap in deze richting vond plaats in de vorm van een restitutie van € 2.800.000 ten laste van de jaarrekening 2014. Eind 2015 heeft het bestuur besloten tot een tweede deel van de restitutie van € 1.000.000 ten laste van de jaarrekening 2015. Eind 2016 heeft het bestuur besloten tot een derde en laatste deel van de restitutie van € 700.000 ten laste van de jaarrekening 2016.

Eigen vermogen

Door het verlies van 2016 is het eigen vermogen afgenomen. De solvabiliteit is gestegen van 59% naar 60%. Dit komt voornamelijk door de grotere afname van de kort- en langlopende schulden ten opzichte van de afname van het eigen vermogen.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat 2016 bedraagt negatief € 702.000, begroot was € 987.000 negatief. Het verschil betreft vooral hogere opbrengsten. Over 2015 was het bedrijfsresultaat € 604.000 negatief, inclusief een restitutie van € 1.000.000.
Het nettoresultaat over 2016 bedraagt negatief € 666.000, begroot was € 924.000 negatief. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verkoopwinst op de aandelen Vinçotte ISACert Nederland BV.
De omzet keuringswerk is toegenomen ten opzichte van de begroting door hogere certificeringsaantallen pootgoed dan begroot. Ook de omzet monsteronderzoek is hoger dan begroot. Buiten de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsgevonden.
De directe inkoopkosten zijn toegenomen als gevolg van de uitbreiding bezorgdiensten TNT en de nieuwe spoelmachine grondonderzoek.
De personeelskosten zijn in 2016 1% hoger dan begroot door een hogere bezetting en hogere sociale lasten. De afschrijvingen en de overige bedrijfskosten zijn iets lager dan begroot.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2017 sluit met een negatief nettoresultaat van € 448.000. In de begroting zijn opgenomen dubbele lasten automatisering (‘NAK 2.0’ naast de oude software) en vroegtijdige vervangingen toekomstige pensioneringen.
De tarieven voor de pootgoedkeuringen worden in 2017 niet verhoogd. De tarieven voor de zaaizaadkeuringen zullen met 1% stijgen. Op 14 december 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de begroting goedgekeurd.

Balans per 31 december 2016

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2016 2015
Vaste activa 8.978 9.342
Vlottende activa 11.965 13.282
20.943 22.624
Passiva 2016 2015
Eigen vermogen 12.632 13.298
Voorzieningen 286 270
Langlopende schulden 2.175 2.875
Kortlopende schulden 5.850 6.181
20.943 22.624

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2016
Begroting
2016
Jaarrekening
2015
Omzet keuringswerk 19.285 18.502 18.773
Restitutie 2015 resp. 2014 -700 -700 -1.000
Omzet overige werkzaamheden 2.074 2.033 2.510
Totaal omzet 20.659 19.835 20.283

Tabel is horizontaal scrollbaar

Personeelskosten 14.359 14.233 14.470
Overige kosten 7.002 6.589 6.417
Totale lasten 21.361 20.822 20.887
Bedrijfsresultaat -702 -987 -604

Tabel is horizontaal scrollbaar