Personeel & Organisatie

Werving en selectie

De NAK heeft als uitgangspunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk zelf te doen. Om hierin succesvol te blijven, is de ingezette trend van 2018 om voor de werving verschillende social media kanalen te gebruiken, voortgezet. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om bepaalde vacatures in te vullen. Vacatures blijven langer openstaan. Wij blijven streven naar kwaliteit boven kwantiteit. De juiste man/vrouw op de juiste plek. Daarom hebben wij ook nauwere contacten gelegd met een paar gespecialiseerde werving- en selectiebureaus.

In 2019 zijn wij ook weer actief op scholen in de agrarische sector geweest. Sinds 2018 geeft de NAK diverse gastlessen op de Aeres Hogeschool. Tijdens de carrièrebeurzen in Amersfoort en Leeuwarden was het lekker druk bij de stand van de NAK. Zowel studenten als werkzoekenden gingen in gesprek met medewerkers van het laboratorium en de buitendienst. Deze vorm van employer branding draagt bij aan de bekendheid van de NAK onder studenten en aan het binnenhalen van nieuw talent. En dit werkt!

In de periode augustus tot en met november werkten op het laboratorium circa 100 tijdelijke medewerkers. De poule van tijdelijke medewerkers bestond deels uit mensen die jaarlijks terug (willen) keren. Op twee medewerkers na bestond de tijdelijke poule geheel uit zelf geworven medewerkers.

Tot slot heeft de afdeling P&O in 2019 de applicatie HR Office in gebruik genomen. Hiermee heeft de afdeling, tezamen met de vacaturehouders, een efficiëntieslag en een kwaliteitsborging gemaakt in onze recruitmentprocessen. Dit betekent dat de zorgvuldigheid richting de sollicitant nog beter is gewaarborgd mede vanuit het perspectief van de AVG. Er zijn vanaf de startdatum in 2019 193 sollicitaties binnengekomen, waarvan er met 114 kandidaten een sollicitatiegesprek is gehouden.

Vitaliteit

Op 3 september 2019 heeft er een kick-off bijeenkomst over vitaliteit plaatsgevonden. Vervolgens is er in de organisatie een vitaliteitscheck gedaan door Life Guard, onder aanvoering van Martin Hersman, oud schaatser en sportcommentator bij de NOS. De vitaliteitscheck is een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), maar dan in een modern jasje. Bij de vitaliteitscheck is getoetst in hoeverre de medewerkers zich vitaal voelen, om onder andere duurzaam inzetbaar te blijven. Een groot aantal medewerkers heeft de check gedaan. Uit de check zijn persoonlijke doelen naar voren gekomen die met een coach zijn besproken. De doelen kunnen heel breed zijn: fysiek, mentaal, sporten, eten, slapen, mantelzorg en werk-privé balans. De NAK stimuleert een gezonde leefstijl voor haar medewerkers. Daar waar nodig, mogelijk en/of wenselijk zal de NAK de vitaliteit faciliteren en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen.

Arbo

Arbeidsomstandigheden zijn de omstandigheden waaronder de medewerkers hun taken binnen de NAK uitvoeren. Natuurlijk is het arbeidsproces in de eerste plaats gericht op het leveren van goede producten of diensten, maar Veiligheid, Gezondheid en het Welzijn van de medewerker zijn hierbij van groot belang. In de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor de NAK. Daarom heeft de NAK er in 2019 ook weer veel aandacht aan besteed. Enkele punten lichten wij uit.

Werken op hoogte
Bijvoorbeeld bij de bemonstering uit kisten zoals de keurmeesters dit uitvoeren, is beoordeeld als een behoorlijk risico. Hoe ernstig een risico is, wordt ingeschat aan de hand van drie factoren, namelijk:

  1. De blootstelling aan de gevaarlijke situatie (hoe vaak, hoe lang).
  2. De waarschijnlijkheid dat de ongewenste situatie zich voordoet.
  3. Het effect (b.v. eerste hulp, zeer ernstig of dodelijk).

Het risico van bemonstering uit kisten is ook aan de hand van deze drie factoren beoordeeld en werd als een prioriteit 1 risico ingeschaald.

Daarop heeft de NAK besloten om twee klankbordgroepen in te stellen, één vanuit de buitendienst, en één vanuit de telers. Samen met deze klankbordgroepen is de NAK een oplossing aan het zoeken om het bemonsteren uit kisten veiliger te maken. Hierbij wordt geprobeerd de risico’s zoveel mogelijk weg te nemen door middel van de zogenaamde bronaanpak. Naast de twee klankbordwerkgroepen is er ook contact gezocht met enkele grotere pootgoedhandelshuizen, en zij gaven aan tegen dezelfde problematiek aan te lopen als de NAK. Met deze handelshuizen zijn afspraken gemaakt om in gezamenlijkheid verder op te trekken, ook richting onze telers. We hebben met vier vertegenwoordigers van de grotere handelshuizen en een bedrijf dat is gespecialiseerd in werken op hoogte, een pootgoedteler in Friesland bezocht. Ter plaatse is de situatie beoordeeld door het gespecialiseerde bedrijf en is een aantal opties de revue gepasseerd. Er zal een verdiepende RI&E voor werken op hoogte worden uitgevoerd.

Preventiemedewerkers 
In april 2019 hebben tien werknemers de opleiding tot preventiemedewerker gevolgd. Er zijn acht preventiemedewerkers – vertegenwoordigd door alle afdelingen binnen de NAK – opgeleid en twee coördinerend preventiemedewerkers. Een preventiemedewerker helpt bij het uitvoeren van de arbomaatregelen en het oplossen van de punten die genoemd worden in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een preventiemedewerker kan worden aangesproken wanneer men onveilige of ongezonde situaties signaleert (kan variëren tot een scheve stoeptegel tot het werken met gevaarlijke stoffen) en zorgt ervoor dat dit wordt meegenomen in de RI&E, of dat het (mogelijke) probleem wordt verholpen.

Fit & Gezond programma
Op het Laboratorium is in september 2019 het Fit & Gezond programma verder uitgerold, om de statische werkhouding en de vele repeterende werkzaamheden te onderbreken. Er zijn posters gemaakt in samenwerking met een personal coach, die op iedere afdeling hangen. Daarnaast heeft de personal coach instructies gegeven en op de afdelingen van het Laboratorium laten zien hoe je de oefeningen het beste uitvoert. Zo’n twee à drie keer per dag worden de oefeningen per team gedaan.

Organisatieontwikkeling

In 2019 is er een wijziging in de organisatiestructuur geweest. De aanleiding hiervoor was dat we enerzijds de binnen- en buitendienst nauwer met elkaar willen laten samenwerken en anderzijds om ons beter te kunnen richten op onze klantprocessen. De voormalige afdeling Operations is dan ook gesplitst in een afdeling Keuren – die bestaat uit de huidige afdeling Buitendienst en de afdeling Klantenservice – en de (huidige) afdeling Laboratorium. Hierdoor zijn twee werkcentra ontstaan, die hun eigen specifieke dynamiek kennen. Beide afdelingen worden geleid door managers.

Daarnaast zullen in de Buitendienst vijf regio’s, met elk een regiomanager, worden gevormd zodat keurmeesters meer en directere aandacht van hun leidinggevende kunnen krijgen. Voorheen werd gewerkt met drie regio’s. De focus in de buitendienst komt te liggen op eenduidigheid, digitalisering en uniformiteit. Er gaat meer procesgericht worden gewerkt, waarbij de werkprocessen van de Buitendienst en de Klantenservice zoveel mogelijk worden geïntegreerd.

In het Laboratorium is het aantal teamleiders uitgebreid van twee naar drie.