Financiën

Liquiditeit

De liquide middelen zijn gestegen ten opzichte van 31 december 2018, met name veroorzaakt door het positieve resultaat. De bestaande liquiditeitsbuffer is voldoende om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat is het eigen vermogen toegenomen. De solvabiliteit is hierdoor gestegen naar 71%. Met het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over de beheersing van het eigen vermogen.

Resultaat

Het resultaat over 2019 bedraagt € 999.000 positief, begroot was een verlies van € 470.000. Over 2018 was het behaalde resultaat € 9.000 positief. Het verschil tussen het over 2019 begrote en behaalde resultaat betreft vooral hogere opbrengsten. De omzet monsteronderzoek is fors toegenomen, veroorzaakt door het heftige virusjaar. De hiermee samenhangende personeels- en inkoopkosten zijn beperkt gestegen. De opbrengsten proefbedrijf zijn lager vanwege de lagere marktprijzen van oogstproducten. De personeelsomvang was gelijk aan de begroting, terwijl er wel meer werk is verricht.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2020 sluit met een positief resultaat van € 161.000. Doordat de efficiency van de pootgoedactiviteiten van de NAK de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de pootgoedkeuringen in de afgelopen jaren heel beperkt verhoogd. In de periode van 2013-2018 zijn deze zelfs gelijk gebleven. In 2019 zijn de tarieven met 2,5% verhoogd en werd de algemene kostenverhoging gevolgd. In 2020 zijn de tarieven met slechts 1% verhoogd. Dit is een stuk lager dan de door het CPB verwachte algemene kostenverhoging van 2,5%.

De begroting 2020 is op 17 december 2019 goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans per 31 december 2019

(× € 1.000; geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2019 2018
Vaste activa 7.793 8.282
Vlottende activa 11.650 11.017
19.443 19.299
Passiva 2019 2018
Eigen vermogen 13.810 12.811
Voorzieningen 365 344
Langlopende schulden 200 400
Kortlopende schulden 5.068 5.744
19.443 19.299

Winst- en verliesrekening

(× € 1.000)

Jaarrekening
2019
Begroting
2019
Jaarrekening
2018
Omzet keuringswerk 21.734 20.095 20.269
Omzet overige werkzaamheden 2.434 2.086 2.635
Totaal omzet 24.168 22.181 22.904

 

Personeelskosten 15.807 15.793 15.366
Overige kosten 7.362 6.858 7.529
Resultaat 999 -470 9