Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van pootaardappelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2019 bevestigd door de audits en de beoordelingen van de NVWA. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

Surveywerkzaamheden

Voor fytobewaking voert de NAK – in opdracht van de NVWA – de volgende surveys uit:

  • Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
  • Oppervlaktewater
  • Meloïdogyne chitwoodi en fallax
  • Aardappelmoeheid (AM)
  • Pospiviroïden en Andesvirussen

In 2019 was het aantal bruinrot- en ringrotmonsters voor tracering: 1.476 monsters. Traceringsmonsters worden genomen in opdracht van de NVWA om de bron van besmettingen te kunnen lokaliseren.