Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie heeft de jaarrekening van 2018 en begroting van 2020 goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK nog in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen van de tarieven voor 2020.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In 2019 deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits is één verbeterpunt in de categorie B vastgesteld. Naar aanleiding van het verbeterpunt is een verbetering geïmplementeerd.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In 2019 heeft de ISTA een audit uitgevoerd. Bij deze audit zijn vijf afwijkingen vastgesteld, waarvan één van de categorie “substantial”, welke direct is opgepakt en afgehandeld.

In ditzelfde jaar heeft de NAK ook weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is op de website van de ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten, die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

Ten behoeve van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse uitgebreide bijwoningen en audits gedaan, wegens de vierjaarlijkse (volledige) herbeoordeling. Uit de audits is één verbeterpunt naar voren gekomen. Deze is direct opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het audit-team van de RvA wederom de getoonde kwaliteit, het vakmanschap en de betrokkenheid van het personeel.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

In 2019 is de privacyverklaring herzien en gepubliceerd. Verder zijn weer stappen gezet in het voltooien van het verwerkingsregister, zoals die in de AVG staat voorgeschreven. In het verslagjaar is het kwaliteitssysteem verder aangevuld met diverse documenten met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming. Hoewel ook wij te maken hebben gehad met enkele – weliswaar kleine – data-incidenten, waren deze niet van dusdanige aard dat we ze hebben moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.