Organisatie, personeel en kwaliteitsborging

Opleiding en ontwikkeling

In 2015 is het opleidingsbudget nagenoeg volledig benut. Zwaartepunten bij de collectieve opleidingen waren situationeel leidinggeven, intern toezicht en persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn in het afgelopen jaar diverse individuele scholings- en coachingstrajecten gestart voor de continue professionalisering van de (interne) dienstverlening en het vergroten van de arbeidsmobiliteit.

In het verslagjaar is, net als het voorgaande jaar, geïnvesteerd in het verkrijgen en implementeren van kennis van de nieuwste IT-technieken. Naast E-learning zijn ook diverse webinars geïntroduceerd. Kennisontwikkeling en -deling via het open IT-platform is een volledig onderdeel geworden van ons opleidings- en ontwikkelingsinstrumentarium.

Bedrijfsontwikkeling

In het kader van de bedrijfsontwikkeling heeft het management vier pijlers vastgesteld: onafhankelijkheid, kwaliteit, openheid en samen sterk. In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor de drie laatstgenoemde pijlers.

Personeel

In 2015 had de NAK 223 medewerkers in vaste dienst, dit is 201,5 fte. Hiervan is 61% man en 39% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de NAK-medewerkers is, net als vorig jaar, 47,6 jaar. De instroom van nieuw personeel lag in 2015 op 17 en de uitstroom lag op 7 medewerkers. Het gemiddelde verzuimpercentage bij de NAK in het verslagjaar was 2,6%.

Werving traineeship keurmeester

In het verslagjaar is de werving van jong talent voor het keurmeestervak gecontinueerd. Hierbij wordt een uitgebreid traineeship aangeboden. In het verslagjaar zijn drie trainees gestart, daarmee komt het totaal op vijf trainees.

Stagiaires

De NAK is een erkend leerbedrijf en heeft stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar. In het verslagjaar hebben 15 stagiaires hun meeloop- of afstudeerstage succesvol afgerond.

Kwaliteitsborging

Toezicht door het ministerie van Economische Zaken (EZ)

In 2015 was in het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ en de NVWA sprake van een constructieve samenwerking. Het ministerie heeft de jaarrekening 2014 en de begrotingen 2015 en 2016 onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag was de NAK alleen nog in afwachting van de goedkeuring van de tarieven voor zaaizaden voor 2016.

Parallel hieraan is de actualisering van het toezichtprotocol, bijlage MJO Plantkeur, door EZ vastgesteld in afwachting van de ontwikkelingen rond de publieke borging van de fytosanitaire keuringswerkzaamheden (ZBO-discussie).

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits zijn enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeteringen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In het kader van de 17020– en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. Uit de audits zijn drie verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In het verslagjaar hebben we weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van ISTA te bekijken. Het proficiency testschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Klachten

De NAK heeft in 2015 negen schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal bevindt zich daarmee op het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten zijn na bespreking met betrokkenen afgehandeld.

Wanneer men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

In 2015 heeft de NAK vijf bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal ligt op gelijk niveau als de laatste jaren en we kunnen stellen dat dit aantal al jaren erg laag is, gezien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt. Van de ingediende bezwaren was ultimo 2015 nog één bezwaarschrift in behandeling.

Beroepen

De laatste jaren is er geen beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.