Van kwartaal tot kwartaal

Januari • Februari • Maart

Telersvergaderingen 2015 – de vergaderingen werden druk bezocht en er was veel discussie over de invoering van EU-klassen.

Derogatieverzoek verlaging kiemkrachtpercentage België – België kreeg toestemming voor 1.500 ton lijnzaad van vezelvlas.

Meer aanvragen voor het AM-onderzoek gaan digitaal – van alle AM-aanvragen ging 65% digitaal via het NAK-Loket. Vorig jaar lag dit percentage nog op 46%.

NAK organiseert een informatiebijeenkomst voor de ontvangende handel – de bijeenkomst richtte zich op de partijkeuring en het los vervoer van komend voorjaar.

NAK treft illegaal pootgoed aan – het betrof ongeveer 67 ton van meerdere rassen.

NAK organiseert op verzoek van telers een extra telersvergadering in Westerbork – na een afwezigheid van twee jaar werd weer een telersvergadering belegd in het gebied Drenthe en Overijssel.

NAK organiseert tweetal bijeenkomsten over de 5-jarige stam – er werd van gedachten gewisseld met de sector over de huidige werkwijze voor de keuring van stammen en de toekomst van de traditionele stamselectie.

Hygiëneprotocol Ringrot begint te leven, 1.217 aangemelde telers – de NAK is gevraagd om op naleving van dit protocol toe te zien.

NAK bereidt zich voor op de AM-resistentietoetsing – de NAK gaat deze officiële AM-resistentietoetsingen vanaf 2016 jaar uitvoeren.

NAK overlegt intensief met NVWA en Plantum over PSTVd – het PSTVd-protocol is het resultaat van dit intensief overleg.

April • Mei • Juni

Drie trainees starten bij de NAK – sinds het in 2014 gestarte recruitmenttraject zijn er in totaal vijf trainees begonnen bij de NAK, waarvan drie trainees in het verslagjaar.

NAK-keurmeesters krijgen nieuwe tablets uitgereikt – door deze nieuwe tablet zijn keurmeesters continue verbonden met het NAK-kantoor en onze systemen.

Meer pootgoed voor keuring in 2015 – met 40.120 ha werd bijna 1.500 ha meer aangegeven dan in het voorgaande seizoen (38.625 ha). Deze stijging bestaat volledig uit materiaal in de klassen S en SE.

De NAK bouwt eigen vermogen af – door positieve financiële resultaten die in afgelopen jaren behaald zijn, besloot het bestuur een deel van het opgebouwde eigen vermogen af te bouwen.

Certificering pootgoed oogst 2014 – in het verslagjaar werd 1.054.385 ton pootaardappelen gecertificeerd van oogst 2014.

Juli • Augustus • September

Besluit invoering EU-klassen bij aangifte 2016 – de omzetting van de huidige klassen naar de EU-klassen is van kracht bij de aangifte van pootgoedpercelen in 2016.

Uitzonderlijk veel virus overdragende bladluizen gevangen – in zuigvallen en vangbakken werden veel bladluizen gevangen. Door de zachte winters van de afgelopen twee jaar hebben deze bladluizen zich flink kunnen doorontwikkelen.

Verlagingspercentage in de veldkeuring 12,8% – 10,2% van het areaal werd verlaagd op de bacterieziekte Erwinia. Dat is meer dan in 2013 en 2014, maar minder dan in de jaren daarvoor.

Client Export nu ook voor consumptieaardappelen beschikbaar – hierdoor wordt een efficiëntere verwerking van de exportinspecties van consumptieaardappelen gerealiseerd.

EC-grade wordt Union grade – naar enkele gebieden in de EU is afzet van pootgoed alleen mogelijk als EC-grade.

NAK verlaagt het tarief van verplicht virusonderzoek met 25% – de NAK realiseerde efficiencyverbeteringen door de overstap van ELISA naar de PCR-methode voor de virustoets en de doorontwikkeling van deze toets; dit werd vertaald naar het terugbrengen van de kosten.

Oktober • November • December

NAK realiseert restitutieregeling voor afbouw van het eigen vermogen – begin juli ontvingen alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een creditnota.

NAK neemt record aantal aan monsters voor AM-grondonderzoek – in één week tijd kwamen er ongeveer 10.000 grondmonsters binnen.

Tweede Kamer ontvangt kamerbrief Keuring en Toezicht EZ – de NAK verwacht dat de gevolgen voor fytosanitaire keuring beperkt zullen zijn.

NAK print ruim een miljoen certificaten in een week – vanaf half november werden ruim een miljoen certificaten per week geprint.

Het aantal lezers van het NAK Nieuwsbl@d blijft stijgen – meldt u zich ook aan?

NAK start onderzoekproject naar correlatie chitwoodi in grond en knol – de NAK wil hiermee de NVWA ondersteunen in de besluitvorming over het toestaan van grondonderzoek om vrijstelling te krijgen voor knolonderzoek.