Voorwoord

‘Voor het eerst sinds 1992, en daarvoor in 1947, is er in 2015 weer meer dan 40.000 ha pootgoed aangegeven voor de keuring. De hoeveelheden certificering en AM-bemonstering waren vergelijkbaar met voorgaande jaren en het areaal zaaizaden liet een lichte toename zien. Daarmee kenmerkte 2015 zich door een hoog werkaanbod voor de NAK.

In 2015 hadden we nog steeds te maken met de ZBO-discussie, hoewel we langzamerhand in een discussie over het functioneren van de NVWA lijken te zijn beland. De aanleiding daarvoor is de discussie rond de vleeskeuring. Aanvankelijk leek de keuring van vlees en plantaardige uitgangsmaterialen op één hoop te worden gegooid. Echter, op 16 oktober, schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer dat in 2016 in overleg met de sector en de keuringsdiensten gekomen zal worden tot een gedragen en werkbaar model voor de “plantaardige” keuringsdiensten, waarbij rekening gehouden zal worden met de motie Geurts en Schouw en de nieuwe controleverordening. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit tot een goede en werkbare oplossing zal leiden en de huidige structuur in tact zal blijven. In december hebben ook de woordvoerders van CDA, D66, VVD en SGP hier nogmaals bij de nieuwe staatssecretaris op aangedrongen.

Vanuit Brussel is nu definitief duidelijk geworden dat de huidige door de lidstaten grotendeels zelf in te vullen verkeersrichtlijnen (EU-regels en normen voor het op de markt brengen van teeltmateriaal) niet worden vervangen door een nieuwe, voor alle lidstaten dwingende teeltverordening. De huidige verkeersrichtlijnen blijven dus voorlopig ongewijzigd van kracht.

Eind 2014 heeft het bestuur besloten tot afbouw van het eigen vermogen van de NAK. Een eerste stap in deze afbouw heeft in 2015 plaatsgevonden in de vorm van een restitutie van € 2.800.000.

Dankzij de doorontwikkeling van de PCR-toetsmethode konden de tarieven van de nacontrole op pootgoed in 2015 met 25% worden verlaagd, waarmee voor het derde jaar op rij een aanzienlijke kostenbesparing voor de sector werd gerealiseerd.’

Eric Castelijn
Directeur

‘Ik stond voor de vraag of ik voor het 4e achtereenvolgende jaar zou beginnen over wat de “ZBO-discussie” is gaan heten, hoewel wat er de laatste jaren aan de hand was, met die discussie als zodanig heel weinig te maken heeft.

Toch maar niet gedaan! Omdat ik ervan uit ga dat de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn met het Ministerie van EZ gewoon uitgevoerd gaan worden. Natuurlijk niet zonder rimpelingen – zo gaat dat nu eenmaal altijd – maar gewoon uitgevoerd. Nee, dan is het veel zinniger om aandacht te besteden aan de NAK zelf en met name aan alle mensen die bij de keuringsdienst betrokken zijn.

Recent hoorde ik dat in het bedrijfsleven maar één ding automatisch gaat en dat is …. de stijging van de kosten. In dat licht is het dan toch bijzonder dat we er met z’n allen in geslaagd zijn dat patroon te doorbreken. Niet alleen dat, maar het bood ook de gelegenheid om het opgebouwde vermogen deels terug te geven aan de sector.
Op de telersvergadering waar ik was, werd dat zeer gewaardeerd. In Groningen zou het compliment geweest kunnen zijn: ‘t kon minder …. Maar gelukkig is ook iedereen erg nuchter.

Doorgaan op de ingeslagen weg, geen plaats voor zelfgenoegzaamheid.
Dat is de spirit die ik aantrof en dat voelt goed.’

Pieter van Geel
Voorzitter