Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van pootaardappelen en landbouwzaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. Dit werd ook in 2015 bevestigd door de audits en de beoordelingen van de NVWA divisie Plant. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.

In het verslagjaar werden 7.340 fytosanitaire certificaten aangevraagd. Er waren geen importinspecties voor consumptieaardappelen. Wel waren er 40 importinspecties voor zaaizaden.

Door uitbreiding van het aantal vondsten in de afgelopen jaren wordt het aantal cirkelgebieden groter en daarmee ook het aantal percelen waarvoor een verplicht onderzoek Meloïdogyne chitwoodi geldt.

Het toetsen van monsters op Pospiviroïden was nieuw in 2014. Na deze toetsing zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Hierdoor werd er in het verslagjaar een minder streng bemonsteringsregime toegepast, 757 onderzochte monsters ten opzichte van 3.205 monsters in het voorgaande jaar.

Survey­werkzaamheden

Voor fytobewaking voert de NAK, in opdracht van de NVWA, de volgende surveys uit:

  • Bruinrot en ringrot (zowel survey als tracering)
  • Oppervlaktewater
  • Meloïdogyne chitwoodi & fallax
  • Aardappelmoeheid (AM)
  • Pospiviroïden en Andesvirussen
  • Monitoring van zaaizaden.

Doordat in het verslagjaar niet meer in het zetmeelgebied werd bemonsterd voor AM-onderzoek, daalde hier het aantal onderzochte monsters naar 346.

In opdracht van de NVWA werden in het verslagjaar alleen de monsters op het stammenveld onderzocht op Pospiviroïden en Andesvirussen. Dit zorgde voor minder onderzochte monsters in vergelijking met voorgaande jaren, 1.825 en 1.891. Toen werden ook de controleveldmonsters onderzocht.

Monitoring zaaizaden

De NAK voert in opdracht van EZ ook een survey uit op het voorkomen van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in partijen maïs die in Nederland worden geïmporteerd als zaaizaad. Gezien de hoge maatschappelijke belangstelling hiervoor en de noodzaak vanuit politieke hoek is hier toezicht op. Bij tracering van GGO’s wordt, na melding hiervan bij de opdrachtgever, handhavend opgetreden door EZ. Elk jaar toetst de NAK 30 monsters.

Survey PSTVd

In het verslagjaar was er geen survey PSTVd. Dit in tegenstelling tot 2014 waarin 1.989 monsters van het NAK-stammen- en controleveld en van percelen met nieuwe rassen werden getoetst. Dit gebeurde in opdracht van de NVWA naar aanleiding van een vondst.