Financiën

Restitutie

Eind 2014 besloot het bestuur het eigen vermogen van de NAK af te bouwen. Een eerste stap in deze richting vond plaats in het verslagjaar in de vorm van een restitutie van € 2.800.000 miljoen euro ten laste van de jaarrekening 2014. Eind 2015 heeft het bestuur besloten tot het tweede deel van de restitutie van € 1.000.000 ten laste van de jaarrekening 2015. De verwachting is dat in 2017 het laatste deel van de restitutie van € 700.000 wordt uitgekeerd.

Eigen vermogen 

Door het verlies van 2015 is het eigen vermogen afgenomen. De solvabiliteit is gestegen van 53% naar 59%, dit komt vooral door de afname van de kort- en langlopende schulden. De NAK streeft naar een solvabiliteit van 50%.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat van 2015 bedraagt negatief € 604.000, begroot € 249.000 negatief. Het verschil betreft hogere opbrengsten enerzijds en de restitutie van € 1.000.000 anderzijds. Over 2014 was het bedrijfsresultaat € 551.000, inclusief een restitutie van € 2.800.000.

Het nettoresultaat over 2015 bedraagt negatief € 190.000, begroot was een nettoresultaat van € 169.000. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verkoopwinst op de aandelen Vinçotte ISACert Nederland BV. In 2015 heeft AIB-Vinçotte Nederland BV aangegeven het restant van de aandelen te willen kopen. De opbrengst is in het resultaat van 2015 verwerkt, de daadwerkelijke overdracht zal in 2016 plaatsvinden.

De omzet van het keuringswerk is toegenomen t.o.v. de begroting doordat de certificering hoger uitviel dan begroot. Behalve de tariefsverhoging voor de zaaizaadsector hebben er geen verhogingen plaatsgevonden. Op een aantal onderdelen is zelfs een tariefsverlaging (door het werken met de PCR-methodiek tijdens de nacontrole) toegepast.

De personeelskosten waren in 2015 hoger dan begroot. De reden hiervan is meer inhuur van tijdelijk personeel voor monsteronderzoek van nacontrole en bruinrot. De bedrijfskosten zijn lager dan begroot. Dit is een saldo van positieve en negatieve ontwikkelingen. De directe inkoopkosten zijn toegenomen als gevolg van een toename van de aantallen onderzochte monsters. De afschrijvingen zijn lager dan begroot, omdat een aantal investeringen nog niet zijn gerealiseerd. De overige bedrijfskosten zijn lager door het uitstellen van begroot onderhoud.

Begroting

De begroting van de NAK voor 2016 sluit met een negatief resultaat van € 923.000 na belasting en deelnemingen. Hierin is een bedrag aan restitutie opgenomen van € 700.000.

De tarieven voor de pootgoedkeuringen worden in 2016 niet verhoogd. De tarieven voor de zaaizaadkeuringen zullen met 1,2% stijgen en daarmee de kostenontwikkeling volgen.

Op 18 december 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de begroting goedgekeurd.

Balans per 31 december 2015 (× € 1.000)

(geconsolideerde cijfers van de NAK)

 Activa 2015 2014
Vaste activa 9.342 9.180
Vlottende activa 13.282 16.119
Totaal 22.624 25.299
 Passiva 2015 2014
Eigen vermogen 13.298 13.488
Voorzieningen 270 268
Langlopende schulden 2.875 3.575
Kortlopende schulden 6.181 7.968
Totaal 22.624 25.299

Winst- en verliesrekening (× € 1.000)

 Activa Jaarrekening
2015
Begroting
2015
Jaarrekening
2014
Omzet keuringswerk 18.773 18.269 20.713
Restitutie 2015 resp. 2014 -1.000 0 -2.800
Omzet overige werkzaamheden 2.510 2.201 2.366
Totaal omzet 20.283 20.470 20.279

Tabel is horizontaal scrollbaar

Personeelskosten 14.470 14.109 13.562
Overige kosten 6.417 6.603 6.166
Totale bedrijfskosten 20.887 20.712 19.728
Bedrijfsresultaat -604 -242 551

Tabel is horizontaal scrollbaar