Strategie

De missie van de NAK is het efficiënt en effectief uitvoeren van keuringswerkzaamheden voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. De NAK wil onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar zijn met als doel een onmisbare schakel in de akkerbouwketen vormen.

De ambitie van de NAK is om onze diensten de komende jaren te innoveren om blijvend waarde toe te kunnen voegen aan de akkerbouwsector. Hiervoor zal moeten worden geïnvesteerd. Om de toegevoegde waarde van de NAK nog beter aantoonbaar te maken zal de NAK zich concentreren op de vier strategiedoelstellingen:

  1. Visuele inspecties (keuringen, fytosanitaire inspecties en controles)
  2. Informatievoorziening
  3. Laboratoriumonderzoek
  4. Kennismanagement (genereren van nieuwe kennis en borgen van bestaande kennis).

Keuringen

Risicogericht keuren

De NAK wil kwalitatief hogere en efficiëntere dienstverlening realiseren. Risicogericht keuren wordt ingezet om de keuringen in minder tijd te kunnen uitvoeren en de betrouwbaarheid optimaal te houden zonder toename van missers en klachten. Risicogericht keuren werd in 2014 bij de veldkeuring uitgevoerd. Voor de partijkeuring wordt gedacht aan invoering van een risicogerichte keuring op basis van klachten, expertise- en bruto partijbeoordeling.

Keuringen

Nieuwe tariefstructuur

De NAK wil de tarieven opsplitsen in een vaste component, toezicht- en uitvoeringscomponent. Dit biedt de klant de keuze om, met het oog op mogelijke liberalisering van de keuringsmarkt, een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren of dat hij deze door de NAK blijft laten uitvoeren.

Informatiemanagement

Basisstructuur op orde, toegankelijkheid keuringsdata

De NAK wil de interne en externe digitale dienstverlening verder optimaliseren. Zowel de klant als NAK-medewerkers moeten eenmalig en eenduidig gegevens kunnen invoeren in de NAK-systemen. Ook wil de NAK eenvoudig diensten kunnen toevoegen in het digitale platform om ad hoc in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen, hiermee wordt het adaptief vermogen van de NAK vergroot. Gegevens kunnen uitwisselen met andere bedrijfssystemen is hierbij een vereiste. Voor onze klant moet de toegankelijkheid worden vergroot en de digitale dienstverlening verder worden geoptimaliseerd.

Kennis en onderzoek

NAK als kenniscentrum, doorontwikkelen PCR-combitoetsen

De NAK wil zich profileren als kennis- en trainingscentrum voor de pootaardappelteelt. Daarbij richt de NAK zich op het ontsluiten en beschikbaar stellen en verrijken van data en kennis middels verschillende samenwerkingsverbanden met diverse sectorpartijen. Ook gaat de NAK zich richten op uitbreiding van onderzoekscapaciteit door gestructureerde kennisontwikkeling. Met betrekking tot het doorontwikkelen van PCR-combitoetsen zal worden ingezet op het realiseren van meer efficiency.

Inspelen op externe factoren

ZBO-discussie
De NAK wil de huidige ZBO-status behouden. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden de NAK samen met de andere plantaardige keuringsinstellingen te fuseren naar één publiekrechtelijke ZBO, dan wel onder te brengen bij de NVWA. De sector heeft zich hier tegen expliciet uitgesproken en is voor behoud van een zelfstandige NAK.

EU-beleid
Na verwerping door het Europees Parlement van het eerdere voorstel, zal er naar verwachting voor 2020 geen nieuwe EU-verordening in werking treden ter vervanging van de huidige verkeersrichtlijnen. Desondanks zal druk ontstaan om de bestaande richtlijnen te moderniseren, inclusief de erkenningsgedachte ook voor pootaardappelen. De NAK zal zich hierop onveranderd voorbereiden. Daarnaast zal de NAK zich voorbereiden op een verplicht EU-minimum kwaliteitsniveau waaraan aanvullende vrijwillige hogere kwaliteitseisen kunnen worden gekoppeld (NAK-plus).

Op weg naar een ‘open laboratorium’

Zoals voorgaande jaren zet de NAK in op efficiency en kwaliteitsverbetering in het laboratorium. Hierbij zijn robotisering en automatisering belangrijke pijlers. Zo is de NAK bezig met het optimaliseren van de Bioplex PCR Erwinia. Het streven is om dit jaar de brasiliense toets, al dan niet geïntegreerd, tijdens het seizoen uit te voeren. Uitslagen kunnen dan vrijwel gelijk worden uitgegeven met de andere Erwinia-uitslagen.

Ook bij het AM-grondonderzoek wordt gestreefd naar efficiëntere uitvoering. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de grondmonsteropspoelmachine. Het doel hiervan is om in de toekomst met minder manuren, meer en schonere monsters te krijgen.

De PCR-combitoets voor bruinrot en ringrot is nog niet volledig uitontwikkeld. Binnen Europa zijn nu al verschillende landen voorstander van het invoeren van een PCR. Samen met de NVWA wordt getracht om in 2015 deze regelgeving aan te passen.

De NAK zal zich de komende jaren inzetten op samenwerken en kennis delen. Het laboratorium van de NAK wordt steeds meer een ‘open laboratorium’ binnen het Agrofoodcluster en World Potato City.

De data die de NAK over de jaren heen heeft verzameld zullen zowel voor ons als onze klanten toegankelijker en beter analyseerbaar zijn, door de nieuwe inrichting van IT-systemen. Dit zal leiden tot meer inzicht en kennis in bijvoorbeeld de verandering in kwaliteit en ziekten over de jaren heen. Het eerste project waarmee we mee zullen starten is een ‘Erwinia data-project’. Dit project wordt in samenwerking met de CAH Dronten en de lector aardappelketen uitgevoerd. Binnen dit project gaan we de veldkeuringsgegevens en laboratoriumonderzoeken analyseren en koppelen met externe data, zoals weers-, grond-, en telergegevens. Dit alles moet leiden tot een beter inzicht in de risicofactoren van ziekteontwikkelingen.

Voor het zaaizaadonderzoek zijn er nieuwe IT-ontwikkelingen gaande om in de toekomst een efficiencyslag te kunnen realiseren, vooral met betrekking tot de externe communicatie.