Organisatie, personeel, kwaliteitsborging

Organisatie

Bedrijfsontwikkeling

In het kader van de bedrijfsontwikkeling, heeft het management vier pijlers vastgesteld (Kwaliteit, Onafhankelijkheid, Openheid, Samen sterk), waarvan in het verslagjaar veel aandacht is geweest voor de pijlers Kwaliteit en Samen sterk.

Opleiding en ontwikkeling

In het verslagjaar is het opleidingsbudget nagenoeg volledig benut. Zwaartepunten bij de collectieve opleidingen waren: projectmatig werken, het effectief gebruik van digitale technieken en middelen, het doen van oorzaakanalyses en intern toezicht. In het verslagjaar zijn diverse individuele scholingstrajecten gestart in het kader van de continue professionalisering van de (interne) dienstverlening.

Ook is in het verslagjaar veel geïnvesteerd in het verkrijgen van kennis van de nieuwste IT-technieken ter voorbereiding van de implementatie van het nieuwe IT-platform in 2015. E-learning is een volledig onderdeel geworden van ons opleidings- en ontwikkelingsinstrumentarium, alle NAK-medewerkers in vaste dienst volgden diverse cursussen.

Personeel

De NAK had 213 medewerkers in vaste dienst (194,71 Fte). Hiervan is 60% man en 40% vrouw. De gemiddelde leeftijd van NAK-medewerkers is 47,6 jaar. De instroom van nieuw personeel lag in het verslagjaar op zeven, de uitstroom lag op tien medewerkers.

Werving traineeship keurmeester

In het verslagjaar is de werving naar jong talent voor het keurmeestervak gestart. Hierbij wordt een uitgebreid traineeship aangeboden. In juli 2014 begon de eerste junior keurmeester.

Stagiaires bij de NAK

De NAK is een (door Aequor en Ecabo) erkend leerbedrijf en heeft stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar. In het verslagjaar hebben in totaal 15 stagiaires hun meeloop- of afstudeerstage succesvol afgerond.

Aantal stagiaires in dienst

In totaal waren er 15 stagiaires in dienst.

Aantal tijdelijke medewerkers per afdeling

In totaal waren er 176 tijdelijke medewerkers in dienst.

Aantal medewerkers in vaste dienst

In totaal waren er 213 medewerkers in vaste dienst.

Aantal medewerkers per leeftijdcategorie (vaste dienst)

In totaal waren 213 medewerkers in vaste dienst.

Kwaliteitsborging

Toezicht door het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Ook in 2014 was, in het kader van het wettelijk toezicht vanuit EZ, sprake van een constructieve samenwerking met EZ. Het ministerie heeft de jaarrekening 2013 en tarieven 2014 van de NAK onvoorwaardelijk goedgekeurd. Ultimo 2014 was de NAK alleen nog in afwachting van de goedkeuring van de begroting voor 2015. Actualisering van het Informatie- en aansturingsprotocol en het toezichtprotocol is, in afwachting van de ontwikkelingen rond de ZBO-discussie, opnieuw uitgesteld tot over de uitkomst van de ZBO-discussie meer duidelijk is.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het verslagjaar deed de NVWA diverse audits in het kader van Plantkeur. Tijdens deze audits zijn enkele afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen zijn de nodige verbeteringen geïmplementeerd.

Toezicht door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In het kader van de 17020- en 17025-accreditaties heeft de RvA diverse bijwoningen en audits gedaan. Uit de audits zijn drie kleine verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn snel opgepakt en afgehandeld. Tijdens het eindgesprek complimenteerde het auditteam van de RvA de getoonde kwaliteit, vakmanschap en betrokkenheid van het personeel.

Toezicht door de International Seed Testing Association (ISTA)

Het zaaizaadlaboratorium voert analyses uit onder toezicht van de ISTA. In het verslagjaar hebben we weer deelgenomen aan proficiency testen. De scope van de accreditatie is per laboratorium op de website van ISTA te bekijken. Het proficiencytestschema bestaat jaarlijks uit drie ronden van diverse zaadsoorten die binnen de scope van de accreditatie vallen.

Klachten

De NAK ontving in het verslagjaar zes schriftelijke klachten. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het jaar daarvoor (vier klachten) en eenzelfde aantal als in 2012. De klachten zijn na bespreking met betrokkenen afgehandeld. Een tweetal klachten was eind 2014 nog niet volledig afgehandeld. Indien men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

In 2014 heeft de NAK drie bezwaarschriften ontvangen. Dit is eenzelfde aantal als in 2013 en een daling ten opzichte van 2012 (vijf bezwaarschriften) en voorgaande jaren. Gezien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt, is dit aantal zeer beperkt. Van de ingediende bezwaren was ultimo 2014 nog één bezwaarschrift in behandeling.

Beroepen

Eind 2014 waren er geen beroepszaken meer in behandeling bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In de resterende beroepszaak heeft het College de NAK in 2014 in het gelijk gesteld.