Financiën

Deelnemingen
In 2014 zijn 70% van de aandelen Ordeon BV en alle aandelen ISACert BV verkocht aan AIB-Vinçotte Nederland Holding BV, een grote internationaal opererende inspectie- en certificeringsinstelling. In 2014 heeft Ordeon haar naam gewijzigd in Vinçotte ISACert Nederland BV.

Restitutie 2014
Vanwege de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft het bestuur besloten een deel van het opgebouwde eigen vermogen af te bouwen. Dit zal gerealiseerd worden door middel van een restitutie op facturen uit eerdere jaren. De restitutie bedraagt 2,8 miljoen euro.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat 2014 bedraagt € 551.000. Over 2013 was het bedrijfsresultaat € 2.029.000. In het bedrijfsresultaat 2014 is de restitutie verwerkt.
Het netto resultaat over 2014 bedraagt € 1.135.000. Het verschil met het bedrijfsresultaat wordt vooral bepaald door de verkoopwinst aandelen deelnemingen.
Een vergelijking van 2014 met de cijfers van 2013 geeft een vertekend beeld, doordat in 2013 de deelnemingen Ordeon BV en ISACert BV in de consolidatie waren betrokken. Wel is te zien dat de omzet keuringswerk is toegenomen met € 1.480.000. Dit kan vooral toegeschreven worden aan hogere omzetten Monsteronderzoek en Certificering.
De bedrijfskosten zijn lager dan begroot. Dit is een saldo van positieve en negatieve ontwikkelingen. De personele bezetting was in 2014 gelijk aan 2013 en was, ondanks de toegenomen werkzaamheden, conform de begroting. De personeelskosten zijn lager dan begroot door een aantal incidentele baten. De directe inkoopkosten zijn toegenomen als gevolg van de nieuwe methodiek aardappelonderzoek. De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat een aantal investeringen in laboratorium en automatisering nog niet gerealiseerd konden worden.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 52% naar 53% van het balanstotaal. De NAK streeft naar een solvabiliteit tussen 40% en 50%.

Begroting
De begroting van de NAK voor 2015 sluit met een negatief resultaat van € 169.000 na belasting en deelnemingen. De tarieven voor de pootgoedkeuringen worden in 2015 niet verhoogd. De tarieven voor de zaaizaadkeuringen zullen met 1,5% stijgen en daarmee de kostenontwikkeling volgen. Op 30 april 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de begroting goedgekeurd.

Balans per 31 december 2014 (x € 1.000)

(geconsolideerde cijfers van de NAK)

Activa 2014 2013
Vaste activa 9.180 9.389
Vlottende activa 16.119 14.227
25.299 23.616

 

Passiva 2014 2013
Eigen vermogen 13.488 12.353
Voorzieningen 268 594
Langlopende schulden 3.575 4.275
Kortlopende schulden 7.968 6.394
25.299 23.616

Winst- en verliesrekening (x € 1.000)

Activa Jaarrekening
2014
Begroting
2014
Jaarrekening
2013
Omzet keuringswerk 20.713 18.292 19.233
Restitutie 2014 -2.800
Omzet overige werkzaamheden 2.366 2.169 8.116
Totaal omzet 20.279 20.461 27.349
Personeelskosten 13.562 13.878 17.376
Overige kosten 6.166 6.059 7.944
Totaal bedrijfskosten 19.728 19.937 25.320
Bedrijfsresultaat 551 524 2.029