Van kwartaal tot kwartaal

kwartaal-1---Telersvergaderingen-(5)
man-in-veld

Januari — Februari — Maart

Telersvergaderingen maken veel reacties los in de sector door de ontwikkelingen rondom de ZBO-discussie.

Actiegroep Behoud de NAK opgericht door telers.

De NAK breidt haar cursusaanbod uit. Cursisten kunnen zowel theorie- als praktijkkennis opdoen. Een select aantal cursussen wordt op locatie gegeven.

Introductie van het Hygiëneprotocol Ringrot. Telers kunnen zich hiervoor tijdens de aangifteperiode aanmelden.

NAK AGRO verder verzelfstandigd. De NAK heeft een meerderheidsbelang in Ordeon overgedragen aan Vinçotte, een grote Belgische certificeringsinstelling.

April — Mei — Juni

Introductie van risicogericht keuren in de veldkeuring. De start van de veldkeuring is vroeger dan vorig jaar. Er wordt 564 ha extra gekeurd ten opzichte van 2013.

Ruim een miljoen ton pootgoed gecertificeerd van oogst 2013.

Naar aanleiding van een PSTVd vondst doet de NAK, in opdracht van de NVWA, onderzoek bij kwekers.

Minder verlagingen in de veldkeuring 2014 ten opzichte van 2013.

Het initiatief van de sector om een petitie te starten voor behoud van de huidige ZBO-vorm van de NAK heeft geresulteerd in ruim 1.300 steunbetuigingen vanuit de sector. De petitie Behoud de NAK is aangeboden aan de Tweede Kamer.

95% van de telers doet online aangifte van pootgoedpercelen via het NAK-Loket.

Aangiftecijfers laten zien dat de sector kiest voor hoogwaardig pootgoedmateriaal.

Juli — Augustus — September

Met ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie waarin de Tweede Kamer de regering vraagt om de uitvoeringstructuur van de plantaardige keuringsdiensten niet te wijzigen.

Het Agrofoodcluster is officieel gelanceerd door de overhandiging van een cheque door de Gedeputeerde van de provincie Flevoland en de wethouder van de gemeente Noordoostpolder aan het Agrofoodcluster.

De nacontrole start eerder dan vorig jaar en de bemonstering ging vlot van start door het gunstige groenseizoen. Afronding nacontrole met een verlagingspercentage van 5,5%.

Oogst van zaaizaden was bijzonder vroeg door het vroege voorjaar en de warme zomer. De opbrengst was goed met een goede kwaliteit zaaizaden.

Derogatieverzoek voor verlaging kiemkrachtnorm vlas door Frankrijk en België. Nederland heeft meer kunnen leveren.

De NAK start recruitmenttraject voor trainees tot keurmeesters.

Oktober — November — December

De NAK organiseert informatiedagen over de partijkeuring voor de exporterende handel. Het doel is het borgen van de uniformiteit bij beoordelingen.

Het aantal certificaten dat online besteld wordt ligt op 74%, een stijging ten opzichte van vorig jaar december (66%). Ook zien we een stijging in het percentage online aanvragen van AM-grondonderzoeken van 46% naar 65%.

Besmettingen Meloïdogyne chitwoodi gevonden, de sector maakt zich zorgen.

Uitbreiding van knolcyperus.

De NAK, WUR en het Agrofoodcluster tekenen een intentieverklaring voor de vorming van een kennis- en onderzoekscluster.

De NAK introduceert het NAK Nieuwsbl@d.

De NAK toetst alle monsters extra op Erwinia brasiliense ter beeldvorming van het voorkomen van deze nieuwe bacteriesoort.

Veel export van consumptieaardappelen naar derde wereldlanden vanwege enerzijds de lage prijs en anderzijds door nieuwe afzetbestemmingen.

Er is meer bemonsterd voor AM-grondonderzoek. Op 31-12-2014 is ongeveer 10% meer gecontracteerd ten opzichte van 2013.